ariana

ariana

Sunday, November 30, 2014

دسامبرازسپیده دم تا غروب

   
 
 « اگر زنده ماندن به قیمت  تن دردادن به پستی وگذ شتن از حیثیت و آبرو وپا ماندن بالای عقاید سیاسی باشد، مرگ صد بار به آن شرف دارد »  ببرک کارمل
تاریخ بشریت مشحون از تلاش ها ومبارزه بخاطر بهتر زندگی کردن ، پیشرفت وتحرک است . در راستای تحرکات مردمی وجنبش های توده یی، شخصیت ها ، متفکرین ، اندیشمندان و پیشوایان سیاسی برخاسته از میان مردم ،مکتب های سیاسی وجنبش های فکری را سمت وسو داده و در جهت مبارزه بخاطر آزادی ورهایی انسان از یوغ ستم واستثمار و تغیر بنیادی جامعه نقش اساسی داشته اند که در طول تاریخ نام شان ماندگار ویاد ایشان گرامی میباشد. گرامیداشت از سالگرد ها وسالروز های مهم ملی وبین المللی یا د آور جریانات ورویداد های عظیم تاریخی بوده است از آنجمله ماه دسامبر، بیان خاطرات فراموش نا شدنی وقایع وحوادث سده بیستم در تاریخ معاصر کشور ما میباشد .
در ماه دسامبر به سنوات مختلف .
۱ــ تدویرگنگره موسس برای تاسیس ح د خ ا درنیمه روزاخیرماه .
۲ــ مرحله نوین رویداد ثور .
۳ــ وفات زنده یاد ببرک کارمل رهبر فقید مردم افغانستان .
۴ ــ وفات زنده یاد محمود بریالی .
در رابطه به تاسیس حزب دموکراتیک خلق افغانستان
گفته میشود که  ساعاتی قبل از اول جنوری ۱۹۶۵میلادی مطابق به ۱۱ جدی ۱۳۴۳ خورشیدی کنگره موسس در شهر کابل دایر گردید .  به این مفهوم که
ساعات قبل از سال نو ، یعنی ساعات آخر سال کهنه ، زمان بحث به خاطر تاسیس حزب دموکراتیک خلق افغانستان را معین میسازد .
همچنان  بقول محترم سلطان علی کشتمند «کنگره موسس از ساعت ۲ بعد از ظهر تا ساعت ۲ بعد از نیمه شب دایر گردید . گرچه زمان آغاز جلسه بوقت افغانستان آخرین روز ماه دسامبر بود ولی زمان تصمیم گیری ها وختم آن به نخستین ساعات پس از نیمه شب تاریخ اول جنوری مصادف میگردید وبا این مناسبت همین تاریخ بحیث روز تا سیس حزب پذیرفته شد ». یعنی از ساعت بعد نیمه روز، آخرین روز ماه دسامبر، تاساعت بعد نیمه شب ، سر آغاز ماه جنوری زمان تاسیس حزب را را نشان میدهد.
همچنان تاریخ ۲۷ دسامبر۱۹۷۹ مصادف است به روز ششم ماه جدی ۱۳۵۸خورشیدی مرحله نوین رویداد ثور که بنام  تحول ششم جدی یاد میشود.
واما ماه دسامبر بمثابه ماه غمبار سیاسی در تاریخ کشور ما یعنی وفات دو شخصیت شناخته شده ملی وبین المللی واز مقامات رهبری جنبش چپ وترقی خواه افغانستان .  روز اول ماه دسامبر سال ۱۹۹۶میلادی  در گذشت زنده یاد ببرک کارمل رهبر فرزانه حزب دموکراتیک خلق افغانستان وده سال بعد ، روز پنجم ماه دسامبرسال  ۲۰۰۶ میلادی مصادف است  به سالروزوفات همرزم صدیق آن ، زنده نام محمود بریالی مبارز فرهیخته کشورما  که تاریخ همسفر شان وخورشید همنظر شان .
بدین مناسبت هژدهمین سالروز وفات زنده یاد ببرک کارمل ونهمین سالروز زنده نام محمود بریالی  را گرامی میداریم .
زنده یاد ببرک کارمل بیش از نیم قرن عمر پر بار خود را در راه خدمت به مردم ورهایی انسان زحمتکش وطن ما وقف نمود . مهر مردم وخدمت به مستضعفان افغانستان را به قیمت جان خرید و این ودیعه را تا پایان عمر با خود نگهداشت  .
شخصیت والای زنده یاد ببرک کارمل ملهم از عشق به انسان وانسانیت ، شور وطنپرستی ، اصول واخلاق مترقی وتفکر خلاق عدالت خواهی ومبارزه حق طلبانه در افغانستان ودرسطح جهان بود.
از نظر سیاسی شخصیت زنده یاد ببرک کارمل مبارز پر شور وخستگی نا پذیر در راه عدالت ، مساوات وبرابری، مبارز سرسخت ضد استعمار وآمپریالیزم ، وبرعلیه استثمار وستم طبقاتی ، مبارز سرشار از اندیشه وآیده لوژی طبقه کارگر وسایر زحمتکشان ، مظهر جهانبینی علمی وعشق بوطن ، اندیشمند وخردمند اصولی وپیگر ، صاحب خلاقیت، شجاعت وخستگی نا پذیری ،ثبات فکری ،تحرک ، وفا داری ، فراخ نظری دور اندیشی واقعبنی ، دارای قدرت پیشبینی ،انقلابی پر شور وانترناسیونالیست آتشین بود .
از نظر اجتماعی شخصیت صمیمی ،متواضع ، مردم دوست ،خادم مستضعفان ،کارگران دهقانان کسبه کاران جوانان دردمند ودادخواه وسایر لایه های اجتماعی ستمدیده وزحمتکش بوده و آشتی نا پذیری با انواع ستم وستم طبقاتی .
از نظر فرهنگی بمثابه یک  رهبر دانا ،خرد مند، شایستهء زعامت ورهبری ،تیوریسن قوی،مدبر صادق وسیاست مدار برجسته دارای مناعت کلام وفصاحت بیان، دارای خلاقیت وابتکار ، سازمانده قوی وآموزگار بی بدیل در تاریخ معاصر کشورما بود .
زنده یاد ببرک کارمل خواهان حقوق مساوی زنان با مردان وطرفدار جدی اتحاد وهمبستگی اقوام وملیت های ساکن در کشور وخواستار رشد متوازن اجتماعی جامعه مرفه  ورفاه همگانی بود . زنده یاد ببرک کارمل در رابطه به دلایل کندی رشد جامعه چنین میفرمود «عقب ماندگی افغانستان ،عدم موجودیت طبقه کار گر مجرب وآزموده شده در نبرد های طبقاتی ، بیسوادی تقریبا نود فیصد نفوس کشور وکمبود متخصصین وپر سونل ملکی » این عوامل ودیگر چالش های جدی مشکل عمده در تطبیق برنامه های کاری حزب ودولت جمهوری دموکراتیک افغانستان را تشکیل میداد .زنده یاد ببرک کارمل تمام حیات پربار شان را وقف مبارزه در راه رهایی انسان زحمتکش نمود ند. او باشجاعت تمام در برابر بی عدالتی ها وانواع ستمگری ها مبارزه کرد. از زندان ،تبعید وتهدید نهراسید ومشتاقانه در راه منافع علیای کشور به پیش میرفت .زنده یاد کارمل دوست صدیق وفرزند کبیر خلق افغانستان بود. با دشمنان تاریخی وسوگند خورده خلق هرگز سر آشتی نداشته و همیشه در کنار مردم ستمدیده افغانستان قرار داشت .زنده یاد ببرک کارمل  برای حزبش رهبر توانا وبرای مردمش زعیم ملی ومهربان بود .
  زنده یاد ببرک کارمل کمک های موقت و محدود نظامی اتحاد شوروی را در مطابقت به مفاد منشور سازمان ملل متحد ویک ضرورت تاریخی برای دفع خطرات وقطع حملات از سوی خارج ومسبب مداخلات خارجی در کشورمیدانست . باید گفت که بنابر شواهد عینی تاریخی ومدارک مستند ورسمی ، این کمک ها حدودا یکسال قبل از زمام داری زنده یاد ببرک کارمل و در زمان حکومت سلف آن ، از اتحاد شوروی وقت تقاضا گردیده بود .ولی زنده یاد ببرک کارمل در زمان زمامداری اش خواستار جدی عزیمت  قطعات نظامی شوروی وقت به کشور شان گردیده بود که دفاع مستقلانه برای اولین بار از زبان ببرک کارمل برآمده است وعودت وبازگشت قوای شوروی رابه وطن شان برای نخستین بار او مطرح ساخت .
رفیق ببرک کارمل فقید در دوران مبارزات سرسختانه ودشوار چه در زمان اپوزیسیون زمان سلطنت وسالهای شصت وهفتاد منحیث یک مبارز قهرمان ویک رهبردانا  وچه در زمان حاکمیت منحیث یک زعیم توانا ، حزب را از گزند روز گار برحذر میداشت . مکتبی را که ببرک کارمل بنا نهاده بود ورهبری میکرد شخصیت های مهم وبرآزنده ی از دامان آن ظهور کرد که نام ونشان آنها در تاریخ معاصر کشور ما جاودان است . یکی از آن شخصیت های برجسته تاریخ معاصرکشور
ما ،  زنده نام محمود  بریالی  از
رهروان صدیق راه حزب د خ ا
وادامه دهنده  راه کارمل  فقید و
کارملیزم بود . زنده یاد  محمود 
بریالی ازفرهیخته مردان تاریخ
معا صر کشور ما واز  فعا لین
 کنگره  موسس ح د خ ا  است
است اندیشمندی  که  تمام عمر
پر بارش را درمکتب انسا نیت
وانساندوستی درمبارزه بخا طر
رفع رنجهای بیکران  خلقها ی
ستمدیده  افغا نستان وقف  نمود
ودر دشوار ترین شرایط سیاسی ،کاروان مبارزه را بخاطر سعادت وخوشبختی انسان بسوی افق های تابنده رهنمون گردید .زنده یاد محمود بریالی مشعل مبارزه را رسته از گزند توفانها ی مهیب وهولناک روشن نگهداشته ودر تشکل دوباره ح د خ ا تلاش خستگی نا پذیر وجانبازانه نمود .البته جنبش ترقی خواهی کشور ما درداخل وخارج ازآن مدیون کار خلاقانه این فرهیخته مرد نستوه میباشند.
گرامیداشت از سالروزوفات رهبران ، گرامیداشت از آموزه های حیاتی ونجاتبخش آنهاست که دروجود آثار وآموزه های خود زنده هستند وجاودانی . بنا بر آن در گذشت شخصیت ها واندیشمندان بزرگ پایان زندگی ایشان نی بلکه مرگ آنها تولد دوباره ایست که عمرشان را جاودانه میسازد . .زیرا تحقق آرمانهای والای ابر مردان پاکیزه تاریخ ، خود بیانگر زندگی جاودانه آنهاست . گرامیداشت از سالروز درگذشت رهبران از ما میطلبد تا با عشق بی پایان وبا ایمان راسخ ومصمم تر از گذشته با عزم آهنین وبا پیگیری راه آنها ، آموزه های آنها ونصایای شان را در عمل زنده مبارزه ، مشعل راه خود قرار داده وسر تعظیم به آن ها فرود آورده وعمیق ترین  مرا تب احترام خود را بروان پاک آنها تقدیم میدارم.
در حال حاضر او ضاع کشور ما متاسفانه بحرانی ومردم در عذاب واضتراب بسر می برند.اوضاع بد امنی ونفاق بالانشینان ، امید های مردم را به یاس ونا امیدی مبدل میسازد .مداخلات خصمانه از سوی پاکستانی ها وتشدید حملات انتحاری روزانه جان ده ها هموطن ما را می گیرد . مردم هردم شهید افغانستان در شرایطی قرار دارند که یکطرف خون آتش بیداد میکند از سوی دیگر، زوزرمندان تشنه به  قدرت وتیم های انتخاباتی برنده بر سر تقسیم قدرت چانه زنی کرده و کابینه دو تیم رقیب انتخاباتی را که بنام حکومت وحدت ملی یاد میکنند تا هنوز موفق به معرفی آن نگردیده اند .واین اوضاع شبیه خلای قدرت را نشان میدهد وهیچکس نیست تا مسولیت این وضع بحرانی را بدوش بگیرد . در چنین حال وهوا طوری بنظر میرسد که هم سر پرستان مقامات وهم مردم به حال و آینده بی باور  واز سر نوشت بیخبر اند . شرایطی بوجود آمده حاکی از آنست که ملت در غم زنده ماندن ، زورمندان در فکر زندگی کردن وسود جویان با استفاده از شرایط موجود در تلاش زر اندوختن . پس کدام راهی برای مردم باقی می ماند . به باور این قلم یگانه راهی که سر نوشت مردم به آن بستگی دارد اتحاد وهمبستگی مردم است که با فرزندان صدیق وطن اعم از ترقی خواهان عدالت پسند ، روشنفکران وطندوست ووارثان اصلی وخادمان حقیقی وقابل اعتماد این مرز وبوم که برای صلح وعدالت وامنیت مبارزه میکنند همه در یک صف واحد بسیج گردیده تا وطن را از حالت کنونی نجات داده و با استفاده از تجارب حیاتی گذشته راه آینده را باز گشایی کنند چنانچه  آموزه های رهبران صدیق مردم افغانستان وسایر وطندوستان کشورهمچون چراغ راه آینده ، کاروان نجات وطن را بسوی خوشبختی وسعادت رهنمون خواهد شد .
در اخیر آنانی که جان های شیرین خود را در راه سعادت خلق وطن فدا کرده اند روح شان شاد ، چراغ شان روشن یاد ونام شان گرامی باد .   
رفتی و در ره توهزاران دیگر است
گلشن در انتظار بها ران دیگر است
آموزه  تو زند گیء  جاودان  توست
مرگ تو هم  تولد دوران  دیگراست
 
 
 
 This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.