ariana

ariana

Friday, November 7, 2014

ســر فــدای شــکم

 
در قــدیم هــا مــی گفــتند ســر فــدای شــکم ولــی حــالا مــی گــوینــد وجــدان فــدای کشــمش نخــود 
در کتاب رهنمای بهشت چاپ بازار قصه خوانی پشاور پاکستان روایت شدی که خداوند عالم بهشت برین را بر هفت طبقه بنا نهادی و همچنین دوزخ را نیز در ما تحت آن از هفت طبقه که طبقه بالایی آن همسایه پاینی طبقه
تحتانی بهشت بودی تعمیر کردی که درحقیقت سرای بهشت ودوزخ هر دو چهارده منزل داشتی که هفت منزل بالای زمین مربوط بهشتیان و هفت منزل زیر زمین مربوط دوزخیان گردیدی.
در طبقه هفتم بهشت که بالاترین منزل بهشت بودی پیامبران ، اولیای کرام و امامان اسلام اقامت گزیدی و در منازل پائین آن از منزل ششم تا منزل اول مسلمانان دیگر نظر به میزان طاعات و عبادات شان در منازل مناسب به مقدار ثوابات حاصله شان جاگزین گردیدی که در منزل اول که همسایه بالایی طبقه بالایی دوزخ بودی فقط کسانی اقامت گزین گردیدی که از کسب ثوابات محروم بودی ولی مرتکب گناه و معصیتی هم نگردیدی.
طبقات و منازل دوزخ نیز از منزل اول زیر زمینی شروع شدی و تا طبقه هفتم در زیر زمین ادامه یافتی که دوزخیان نظر به ارتکاب جرایم و گناهان شان در منازل مناسب حال شان اقامت گزین گردیدی.
طبقه اول دوزخ که همسایه پائین منزل تحتانی بهشت بودی به دوزخیانی واگذار شدی که جرایم و گناهان سنگین نداشتی و فقط در ادای احکام اسلامی غفلت و سهل انگاری نمودی و در اوقات معینه به صلوت نه ایستادی و یا در ماه مبارک رمضان چند ثانیه قبل از آذان شام شروع به افطار نمودی.
در منازل پائین آن از منزل دوم تا منزل ششم دوزخیان دیگر نظر به میزان جرایم و گناهان شان در منازل مناسب به وضع معصیات شان جاگزین گردیدی که طبقه ششم دوزخ به قاتلین و جانیان که در عملیات انفجاری و انتحاری دست به قتل و کشتار مردم بی گناه زدی اختصاص یافتی.
طبقه هفتم دوزخ که به اسفل السافلین معروف بودی و در صحن حویلی آن فاضلاب چارده منزل در گنده چاهی بزرگی جمع شدی و دوزحیان این طبقه تا گلو در بین فاضلاب بایستادی و از عطر دلنشین آن چاه مستفید گردیدی.
این منزل برای اقامت دوزخیان تخصیص یافتی که ضعف وجدانی داشتی یا از روی پستی و ذلت به ناموس دیگران تعرض کردی و یا شرافت و وجدان انسانی را در بدل مشت کشمش نخود و بادام به فروش رسانیدی و از هیچ نوع تقلب و خیانت به خلق خدا دریغ نورزیدی.
با تقـــــــــديم حـــــــــــرمت
حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی