ariana

ariana

Thursday, November 13, 2014

آه یتیم

 مولانا کبیر ( فرخاری ) ونکوور کانادا
آزده ام زدست نگـــــــــــارین روزگـــــــار  +      از خون دل گرفته حنا رنگ لاله زار
خون می چکد زکلک ستمــــکیش بر زمین      +  باتیغ دین بریـــده سرو دست نامــــدار
آهــــــــــــــی کشد زسینه ی پرسوز گریتیم   +   برطـــــــــارم سپهر فتد لــکه ی غبار
 
 
 
سایده شد چوگنــــــــــدم از این آسیاب دون            + افتادگان زگردش این چرخ بیقرار
زیر فلک به روی زمین چور جلوه گــــر     +  گیـــــرد خزان زبستر گل شوکت بهار
بیجا نشسته گنبد دستار همچو کــــــــف  +            دریک نفس حباب کند مطلب آشکار
بستی تو دزد در دل شب با کمال حرص +         صید حرم به حلقه ی فتراک و نیش مار
آشفته تر ززلف نگار است روز من  +        حاکم بروی سینه ی ما دزد و بی وقار
پیچیده تر زحلقه ی گیسوست روز وشب+     خــــورشید را گرفته در آغوش شام تار
بت بشکند خــــلیل در اقلیــــــم آذری              +   آتش بروی سینه ی ما می کشد شراب
آلودگی به آب شرف شست و شو شود    +       باشد تهی زآب شرف ظرف انتحار
همبستگیست مایه ی پیکار در نبـــــرد       +             درکشور ادب دهدم رزم افتخار
آید گهی که روز شود این شب مخـــــــوف +         دست دراز کوته کند چرخ بی مدار
( اشرف غنی) شکستی اگر حلقه ی سیاه  +     داری توان کـــــمالِ ( اتاترک) از تبار
( فرخاری) بادرایت پیکار بی دریغ+
بشکن که طلسم ایده ی ابلیس و خرسوار
ارسالی: امان معاشر
 
 
 
 
 This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.