ariana

ariana

Saturday, November 29, 2014

طــالب جــنایت میکــند غنــی حمــایت می کــند

مــلا اشــرف غنــی قــاتلــین فــرزندان ملت را مخــالفــین ســیاســی خــوانده از ایشــان حمــایت می کــند
توجه دوستان را به مصاحبت دوستانه میان معاون اول و دوم ریاست جمهوری جناب جنرال دوستم و محترم حقوقمل سرور دانش را درین بابت جلب می کنیم
 
ســـرور دانش
جنرال صاحب من از شدت حملات انتحاری طالبان درین اوخر خیلی در تشویشم
 
جــنرال دوســتم
دانش صایب شما که معاون دوم هستین ایقدر تشویش دارین تشویش مه خو طبعا که دو چندان اس
 
ســـرور دانش
جنرال صاحب تشویش من بیشتر ازین ناحیه است که جناب رئیس جمهور آنها را مخالفین سیاسی خطاب می کند
 
جــنرال دوســتم
خی مخالفین سیاسی خطاب نکنه چی خطاب کنه ؟
موافقین سیاسی خو هیچ جور نمیایه
 
ســـرور دانش
باور کنید که اصطلاح مخالفین سیاسی نه از لحاظ سیاسی و نه از لحاظ حقوقی در قسمت طالبان مصداق دارد.
 
جــنرال دوســتم
دانش صایب مه خو حقوق مقوقه نمی فاموم اما یقین کامل دارم که هر چی داکتر صایب میگه درست اسآخر ملک های خارجه شهادتنامه پروفیسری ره که مفت برش نداده
دانش صایب شماره دلتان مره خو اگه داکتر صایب ده مابین آتش روان کنه سرش اعتماد می کنم
 
ســـرور دانش
جنرال صاحب من هم به جناب داکتر صاحب اعتماد فراوان داشتم ولی اظهارات ایشان در مورد طالبان که با آنها در اسلامیت و افغانیت همنظر اند و فقط در شیوه حکومتداری اختلاف نظر دارند مرا قدری به تشویش انداخت
 
جــنرال دوســتم :
او برادر بکلی درست گفته ما با طالبان در اسلامیت و افغانیت چه فرق داریم ؟
مگر طالبان هم مثل ما و تو از پدر و مادر مسلمان بدنیا نیامده ؟
مگر طالبان هم مثل ما و تو با آب و خاک همی وطن کلان نشده ؟
فقط طالبان امارت ملا عمر ره قبول دارن و ما و تو پاچاهی داکتر صایب اشرف غنی ره.
 
ســـرور دانش جنرال صاحب شما مسائل را خیلی ساده فکر می کنید ولی متاسفانه واقعیت های زندگی خیلی پیچیده تر ازین است.
 
جــنرال دوســتم
دانش صایب باور کنین زندگی ره اگه سخت گرفتین همه چیز سخت و اگه آسان گرفتین هر چیز آسان میشه.
مه خو ده آخر عمر همی قمار کته ره زده به داکتر صایب اعتماد کدم توکلت علی الله یا تخت اس یا تابوت.
 
با تقديم حــــــــــــــــــــــــــرمت
حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی
 
 
 
 
 
 This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.