ariana

ariana

Saturday, November 15, 2014

کمــپاین وحــدت ملــی

مــلا اشــرف غنــی حمــایت شــان را از کمــپاین مــبارزه علــیه تعصــبات قــومــی ، مــذهبــی و گــروهــی اعــلام  داشــتند
ملا اشرف غنی به تائید از کمپاین مبارزه علیه تعصبات قومی ، مذهبی و گروهی که از چندی بدینسو در مطبوعات کشور جریان دارد حمایت کامل و همه جانبه شان را از آن اعلام داشته و گفته اند که
« من یک پشتونم اما حتی یک شبی را هم بدون هموطنان تاجک ، هزاره و اوزبکم در زندان بگرام نمی توانم سپری کنم  »
این اظهارات ایشان تعجب خیلی ها را برانگیخته واین سوال را در ذهن مردم خلق کرده که چرا ایشان در زندان بگرام چنان بفکر هموطنان تاجک و اوزبک شان می افتند که یک شبی را بدون آنها نمی توانند در آنجا سپری کنند !؟
خبرنگار بی بی چهل به نیابت مردم همین سوال را در حضور جلالتماب ایشان مطرح ساخته و جناب اشرف غنی چنین به جواب پرداخته اند
 
« میدانید که عدالت یکی از ستون های اصلی دین مبین اسلام است و از دیدگاه اسلام در جامعه که عدالت موجود نیست آن جامعه دیر یا زود محکوم به فنا و نابودیست ازینرو من در نظام سیاسی افغانستان نیز تامین عدالت اجتماعی را یک اصل مهم و حیاتی می پندارم .
اما زمانیکه می بینیم بیشتر از نود و هشت فیصد زندانیان بگرام را گویندگان یک زبان تشکیل میدهند و یا بعباره دیگر در آنجا اثری از هموطنان تاجک ، هزاره و اوزبک دیده نمی شود این را دیگر می توان به مثابه اوج بی عدالتی و بی انصافی در حق یک قوم تلقی کرد و در مقابل آن فریاد زد و گریبان درید.
 
اما طوریکه به همه تان معلوم است من خیلی به شعار دادن و گریبان دریدن ارج نمی گذارم بلکه بیشتر مرد تفکر وعملم که  معضلات کشور را با استفاده از داشته های علمی و تجارب کاریم کوشش دارم حل کنم و در باب این مشکل نیز بعد از تفکر عمیق و سنجش دقیق فقط دو راه حل عملی بنظرم رسید.
 
راه حل اولی این که هموطنان تاجک ، هزاره و اوزبک را وادار به سهم گیری در فعالیت های دهشت افگنانه و عملیات انفجاری و انتحاری بنمایم تا آنها نیز یا به جنت رفته و به حوران بهشتی دست یابند و یا توسط پولیس دستگیر شده و روانه زندان بگرام  گردند که درین صورت عدالت اجتماعی در محوطه زندان تامین گردیده و خاطر من ازین بابت راحت می شد.
اما این را همه میدانیم که عملی کردن این پلان کاری خیلی دشوار و تقریبا ناممکن خواهد بود که ازین رو من به راه حل دوم رجوع کردم.
 
راه حل دوم از هرنگاهی به همه جوانب ذیدخل مفید تر و در عین حال ساده تر بود و آن رهایی زندانیان طالب از زندان بگرام بود که با اجرای این کار هم عدالت اجتماعی و تعادل قومی در زندان بگرام تامین گردید ، هم دولت از مصارف گزاف تهیه روزانه پلو و چلو ، قابلی و تندوری زندانیان فراغت یافت و هم طلاب کرام با برگشتن قوماندانان شان در جبهه جهاد علیه کفار تقویه شده و خودم نیز ازین شهکاریم در کمپاین انتخاباتی در مناطق پشتون نشین استفاده اعظمی برده و رای فراوان بدست آوردم . »
 
با تقـــــــــديم حـــــــــــرمت 
حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی
 
 
 
 
 
 This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.