ariana

ariana

Friday, October 24, 2014

؟متقلــب مــبارز یا مــبارز متقلــب

 مــلا اشــرف غنــی دومــین مغــز متقلــب دنیــا علــم مــبارزه علــیه فســاد اداری را بلــند کــرده اســت
یاد آن روزگاران طلایی بخیر که آسمان  کابل رنگ آبی داشت و در دریای کابل آب ظلال از چشمه ساران پغمان جاری بود و قلب های شهروندان کابل هم مانند آسمانش پاک و بی آلایش بوده و هنوز با گرد و غبار خدعه و نیرنگ عصر جدید ملوس نگشته بود
صداقت و راستی ، جوانمردی و امانتداری جز اخلاق  پسندیده مردم به شما ر رفته و دروغگویی ، تقلبکاری ، دزدی و خیانت صفت اشخاص پست و ذلیل بوده و مردم به صاحبان چنین صفات به چشم حقارت و ذلت می نگریستند
 
در آن روزگاران رسم بر این بود که اگر کسی به جرم دزدی و تقلب دستگیر می گشت مردم صورت آن شخص را با ذغال سیاه  نموده و او را بالای خر چپه سوار کرده گرداگرد شهر می گشتاندند تا عمل ننگینش باعث پند وعبرت دیگران میگردید
شخص مجرم از فرط شرم و خجالت چشمانش را به زمین دوخته و هر لحظه از خداوند تمنا میکرد که زمین را چاک کند تا او در آن فرو رفته و از آن حالت زار رهایی یابد اما دعای او مستجاب نگشته و او مدت سه روز از شفق داغ تا غروب به همان وضع فلاکتبار از یک  گوشه شهر به گوشه دیگر انتقال می یافت و مورد لعن و طعن مردم قرار می گرفت
 
بعد از سپری شدن آن سه روز که برای او به یقین طولانی تر از سه سال می بود او با خط بینی کشدن در حضور مردم از آن حال رقتبار رها شده و با سر خمیده و چشمان به زمین دوخته طرف خانه اش روان گشته و تا یکسال دیگر نمی توانست به چشمان همسایه هایش نگاه کند
 
اما افسوس و صد افسوس که حالا دیگرنه آن آب ظلال در دریای کابل جاریست و نه آن رنگ آبی و نیلگون به آسمان کابل باقی مانده و اسفبارتر از همه که حالت قلب های مردم کابل نیز خیلی از وضعیت دریا و آسمان کابل تفاوت ندارند که نیرنگ و فریب ، خیانت و تقلب جاگزین صداقت و راستی ، راستکاری و امانتداری گردیده است
حالا پولیس در روز روشن دزد را با پشتاره اش دستگیر می کند و دزد بجای شرم و خجالت به قول معروف هم نری و هم غری به پولیس صد کفر و ناسزا گفته و او به روایت هفت کتاب گنهکار می خواند و اگر همین دزد با پشتاره به زور تقلب و دیده درایی زمام امور مملکت را بدست گیرد آنگاه با کمال چشم سفیدی و بی شرمی شعار مبارزه با فساد اداری سر داده ، نهنگ های خون آشام  را روانه اقیانوس آزاد کرده دل مردم را به گرفتاری چند سگ ماهی خوش می سازد 
                                  
با تقـــــــــديم حـــــــــــرمت
حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی