ariana

ariana

Monday, September 29, 2014

!جوانان را شستشویی مغزی ندهید

حسن آرش
نشنلست بودن حق هر فرد کشور از هر تباری که باشد است۰ یقینا هر ملیت و تباری فرهنګ و سنن خود را دوست داشته و انرا زنده نګهمیدارد و همچنان میخواهند به زبان مادری صحبت نمایند، بنویسند و آثار و ارزش های ګرانبهای تباری خویش را به نمایش بګذارند۰

 
محترم دوکتور سید احمد جهش در سه بخش( پاتریاتیزم، شونیزم و نشنل ایزم) تحلیل علمی و اکادمیک داشتند قابل تایید است۰ اما باید ګفت مردم کشور ما افغانستان هیچګاه مربوط به تبار ګرایی و ملیت ګرایی سر سازش نداشته و نمیکند، در امر اجرای امور وزنده ګی مطابقت با قانون خود را حق به جانب میدانند این امر در قانون اساسی جمهوری افغانستان درج شده بود ۰ اما در اظهارات محترم جهش ،دوکتور نجیب اله به تبار ګرایی( پشتونیست) متهم ګردیده این بیانګر عقده شخصی نویسنده تلقی میګردد۰ به این ارتباط مقالات بیشماری از صحت کار کردهای شهید نجیب اله به قلم نویسنده ګان به نشر رسیده۰ دوکتور نجیب اله در زمان دولت مداری خود عملا ثابت نمود که چطور جنګرا علیه ګروه های به اصطلاح جهادی تحت حمایت نظامیان پاکستان که عمدتا از تبار پشتون های جنوب و جنوب شرقی کشور ما افغانستان بوده که جنګ های پراګنده را علیه دولت قانونی کشور ما به راه انداختند، پیروزمندانه پیش برد ۰ از جمله جنګ جلاآباد را به یاد بیاوریم،آیا نجیب اله نبود که که با سازمان دهی سالم و قهرمانی قوای مسلح کشور، پوز  دشمن را به خاک مالید۰ پس  چطور میتوان او را به تبار ګرایی( پشتونیست) پذیرفت۰ اضافه روی نمیکنم  لطفا به یادداشت  محترم عبدالصمد ازهر در ویبسایت همایون تحت عنوان« به مقام والای انسان بزرګ،  رفیق و شخصیت برجسته تاریخ، دوکتور نجیب اله سر تعظیم فرود آوریم» مراجعه فرمایید یادداشت فشرده ولی پر محتوای است، هر مشکلی دارید در همین متن حل میګردد۰مخالفین شهید دوکتور نجیب اله با رسیدن هجدهمین سالګرد شهادت او در هراس اند که امسال نیز یاد بود از شهادت شخصیت انسان بزرګ، انسان خرد و دور اندیش بعمل می آید در تپ و تلاش اند۰اما شهامت، شجاعت و از خود ګذری او بخاطر وطن  و تمامیت ارضی کشور به خاطره ها زنده و ماندګار خواهدبود۰ تفاوتی ندارد کسی میهراسد  و یا نمی هراسد، همه ساله سالکرد شهادت نجیب اله که در قلب مردم و دوستان شان جا دارد بر ګزار خواهد شد۰ آرزومندم با نوشته  های تخریش کننده جوانان کشور عزیز را با منفی بافی ها در باره شخصیت او شستشویی مغزی ندهید  در آخر از جانب خود و به نماینده ګی از خانواده ام ، به خانواده، دوستان و هوا خواهان شهید دوکتور نجیب  اله تسلیت عرض می نمایم.
روان شان شاد باد!
 
 
 
 
 This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.