ariana

ariana

Monday, September 29, 2014

انتقـــال قـــدرت بدون خشـــونت

برای اولـــین بار در افغـــانســـتان بجـــای اعمـــال زور و خشـــونت از تقلـــب و جعلکـــاری در انتقـــال قـــدرت ســـیاســـی اســـتفاده بعمـــل آمـــد

 
 
 
 
عده از روشنفکر نما های غرب زده از تقلب و جعلکاری در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اظهار نارضایتی کرده و آن را خلاف اصول و پرنسیپ های دیموکراسی و جامعه مدنی می دانند، به زعم آنها بایست یکشبه ره صد ساله طی شده و فورا انتخابات شفاف و آزاد جاگزین خشونت و کودتای نظامی برای تعین زعیم سیاسی کشور می گردید
 
غافل از آنکه میان فصل خشونت تا مرحله انتخابات شفاف فاصله ی خیلی دراز و پر مشقت قرار دارد که جامعه شناسان آن را به چندین مرحله تقسیم بندی کرده اند که از مرحله تقلب گوسفندی آغاز شده و به تقلب بزی و بعدا تقلب فیلمرغی و بعدا تقلب مرغی و بالاخره به تقلب گنجشکی رسیده تا به مرحله بی تقلب و انتخابات شفاف و آزاد خاتمه می یابد
 
حالا اگر هر کدام ازین مراحل بطور اوسط مدت ده سال را در بر بگیرد پس بعد از سپری شدن شصت تا هفتاد سال آینده یعنی گذشت یک نسل افغانستان تازه به مرحله انتخابات آزاد و شفاف خواهد رسید.
قوانین طبیعت را که قوانین حاکم بر جوامع انسانی هم جز از آنهاست نمی توان به زعم خویش تغیر داد مثلیکه با پوف کردن و یا پکه کردن به زیر دیگدان هم نمی توان تغیری در زمان لازم  برای پختن غذا به وجود آورد پس بجز صبر و تحمل برای سپری شدن مراحل فوق الذکر چاره دیگری وجود نخواهد داشت
 
حالا با در نظرداشت قانونمندی های فوق فقط می توان بر حماقت روشنفکر نما هایکه بر تقلب گوسفندی ملا اشرف غنی انگشت انتقاد بلند می کنند سخت خندید و از خجتالتماب کرزی ، جناب ملا اشرف غنی و دست اندرکاران کمیسیون متقلب انتخابات صمیمانه اظهار قدردانی و سپاسگذاری کرد که با این ابتکار عالمانه شان سنگ تهداب جامعه مدنی و انتخابات شفاف و آزاد را گذاشتند که اگر نسل ما کار را با تقلب گوسفندی آغاز کرد ولی به یقین کامل که نسل آینده ما آن را به مرحله تقلب گنجشکی تکامل داده و روزی شاهد برگزاری انتخابات شفاف و بدون تقلب خواهند بود.
 
با تقــــــــــــديم حـــــــــــرمت
حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی
 
 
 
 
 
 
 This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.