ariana

ariana

Tuesday, September 16, 2014

تـنگـنای ستـم

امجد رضائی هروی
زنم که نالهء من خفـته در گلـوی من است
زنم که شـام سـیه صبح آرزوی من است
زنم که نعرهء من در سکوت حسرت مْرد
مـزار سـینه جـلودار هـای هـوی من استعـقـیق جام دلم رنگ خوشـدلی نگـرفت
زبسـکه زهـرسـتم در رگ سـبوی من است
چو گـلْ زشـاخه جدا سـازدم به بویـیدن
به بوستان جهان تاکه رنگ وبوی من است
بـرْید تیـغ سـتم رشــتهء تـنم چو زنـم
بخـون سرخ دلـم سجـده و وضوی من است
برای لـذت خـود کامـگان خون آشــام
هـر آنـچه هـیـچ نیـرزیده آبـروی من است
زنـم کـه زندگـیـم را رقـم زنـد دیگـری
حـقـوق حقـهْ من در کـف عـمـوي من است
بـه تـنگـنای ستـم بـا شکـنجه د مسازم
زنم کـه کـنج قـفس گـور آرزوی من است
به اوج فـاجعه هـا شعله پوش گـشته تـنم
زنم کـه طـعمهء آتـش رخ نـیکوی من است
اگر زبان بگـشایم بداد خواهی و عـدل
هـزار تـیـر مـلامت رهـا بـسوی من است
رهـم ز دام بـلا تـا به اوج آزادی
اگرچه روز من اکنون سیه چوموی من است
بـخاک و خون بکشم رسم بردگـیها را
زنم که خـصلت آزادگـی بخوی من است
بـیاد قـلب بـخون خـفـتهء زنان امـجد
ز دیـده گوهـر اشکم روان بروی من است
اتاوا 2001
 
 This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.