ariana

ariana

Monday, September 15, 2014

اسطورۀ مقاومت

نورالدین همسنگر
در رثای دوکتور اناهیتا راتبزاد اسطوره ونماد بزرگ 
ایستاده گی وفداکاری  ومبارز زن قهرمان راه آرمانهای
بزرگ زنان ومردان رنجدیده کشور
 
 
عمری تپید ولحظهء راحت ندید ورفت
بر دوش دل قساوت غربت کشید ورفت
توفان خشم فاجعه هارا مهار کرد
یک شاخه گل زباغ طراوت نچید ورفت
قامت فراخت جنگ سیاهی ودیو شب
برکف چراغ،پردهءظلمت درید ورفت
راه نجات مام وطن جان بکف نهاد
زهر عذاب جام حریفان چشید ورفت
بر زرق وبرق زندگی هرگز نبست دل
از دام عیش وعشرت دنیا رهید ورفت
تا اوج قله های زمان بال وپر گشود
روح جوان به پیکر فردا دمید ورفت
پیغام صبح ورد زبان داشت ای دریغ
چون آفتابی دیدهءمردم رمید ورفت
تا آخرین نفس به ره ءآرزو نشست
دردا به رخ زخاک نقابی کشید ورفت
 
هالند- سپتمبر۲۰۱۴
 
 
 
 This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.