ariana

ariana

Saturday, August 16, 2014

نظام مرد سالاری و يا پدر شاهی

از آنجائی که مرد از نظرساختار فیزیکی و جسمانی نسبت به زنان قوی تربود و مانند زنان نه ماه ، بارداری و پس از آن نیز احساس مسؤلیت دربرابر کودکی بوجود آمده وهم چنین امورمنزل نداشت و نیروی جسمانی اش هم بیشتراز زن  مصرف نشده و باقی بود.
 
 
 
" زیرا زنان را ولادت های پی هم و مسولیت کودکان نسبت به مرد خسته تر و بی انرژی تر می ساخت و تغذیه کودکان شیرده نیزبدوش زن  بود." در حالیکه مرد ها مجرد بودند و دست باز به اجرای هر کاری داشتند. درین مرحله زمانی ، مرد ها کمرهمت بربستند وبا استفاده از دست آورد های پرارزش و شیوه های کاری زنان ، خود را آماده ساختند و آغاز به کار کردند.
مرد موفق شد که زیاد کارکند و تولیدات فراوان بوجود آورد. در حالیکه زن به نسبت مشکلات اولاد داری زیاد نمی توانست سهم بارز درپروسه تولید بگیرد.
همين بود که زن تدريجا نقش خود را درپروسه توليد از دست داده و گرفتار کانون خانواده شد. « اسارت »، « حق تلفی » و « بيچاره گی » زن ازهمين جا نطفه گرفت و روابط ظالم و مظلوم میان جنس مؤنث ومذکردر مناسبات اجتماعی وغیره پدیدار گشت.
مرد می کوشید تا زن را از میدان بیرون رانده و خود فرمانروای مطلق باشد به همین علت رابطه دوسری آنان که مکمل یکدیګر بودند آسیب می بیند وبه مرور زمان دوران پدرسالاری آغاز می شود۰
از لحاظ تاریخی
نظام پدرسالاری درعصرمفرخ به سراسر خاورمیانه حکم فرما می شود۰ و در این زمان زنان حکم اموال را می یابند و خرید و فروش می شوند۰
دوران مبادله زنان با کالا در شرق و غرب آغاز می
شود۰
به موازات تکامل افزار تولید و گسترش برده داری ، نقش زن رفته رفته کوچک میگردد۰ تولد پسر نسبت به تولد دختر، مقبول تر می باشد و زنان به قسمی جبری، عملی و طبیعی به مردان زورمند تسلیم می شوند۰ به همین اساس بنظر می رسد که نفرت از دختر برابر با پندار های عصر جاهلیت به تازیان نسبت داده شده است۰
سرانجام مرد آهسته آهسته مسؤوليت های توليدی و اموراجتماعی را به عهده گرفت ؛ تا اينکه رفته رفته، نقش مرد در توليد متبارز و برجسته گرديد و مقام غالب را بدست آورد. برعکس، نقش زن درتوليد کاهش يافت و اساس « زوال » نظام مادر تباری ازهمين جا آغاز شد. یعنی با آغاز زوال مادر تباری است که نطفه های اسارت زن تدریجا درتمام روابط اجتماعی پدیدار گشته و توسعه می یابد. وهمچنان نمادهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی وغیره شیوه تولید و نظام برده داری تدریجا به جوانه زدن می آغازند تا این که در بستر روند تکامل خویش به مثابه نخستین « شیوۀ مسلط تولید » استبدادی و استثمارگرانه در جامعه تثبیت می گردد.
بدين طريق تمام امورتوليدات مادی، معنوی و اجتماعی دراختيارمرد قرارگرفت و نظام «مرد سالاری» ويا«پدر شاهی» ظالمانه جانشين نظام عادلانه مادر تباری در جامعه گرديد.
اين نظام مرد سالاری در روند تکاملی بعدی خود، اولين نظام « برده گی » را به زايش و پیدایش گرفت. از اين به بعد جامعه به طبقات ظالم و مظلوم و استثمارگر و استثمار شونده تقسيم گرديد که تمام بی عدالتی ها،خونريزي ها، بی دادگري ها، تجاوزات، جنگ ها، حق تلفی زنان، پايمال شدن حقوق مردم ، کشتارهای جمعی، نابودی تمدن ها، کله منارها، و امثالهم ازهمين نظام مرد سالاری وطبقاتی برده گی مايه گرفت و مرد توسط مرد نيز به برده گی گرفته شد و ذبح کردن انسان وکله منارها، کشتارهای دسته جمعی جامعه نیزآغاز شد وزنان با وحشی ترین شیوه ذریعه مرد سالاران و مستبدین جنس مذکر به کنيزی واسارت غمبار و حتا سنگسارشدن ها، قتل ها و زنده به گورشدن های تاريخ تا امروز گيرماند.
با زوال مادر تباری و ظهور مرد سالاری نه تنها نخستین اساسات اسارت زن از سوی مرد آغاز گردید، بلکه بنیاد کشتن انسان، برده گی زن و مرد، جنایت و امثال آن به وسیله جنس مذکر ظالم، خود سر ، ویرانگر در جامعه پایه و مایه گرفت و ادامه دارد.
کليه حقوق محفوظ مي باشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (آوای زنان افغانستان) مانع ندارد
 
 
 
 
 This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.