ariana

ariana

Saturday, August 16, 2014

هر سد می تواند یک شانس برای تغییر زنده گی انسان


 در زمان ها ی گذشته ، پادشاهی تخته سنگ را در وسط جاده قرار داد و برای این که عکس العمل مردم را ببیند خودش را در جایی مخفی کرد.
برخی از بازرگانان و ندیمان ثروتمند پادشاه بی تفاوت از کنار تخته سنگ می گذشتند.

بسیاری هم غرمی زدند که این چه... شهری است که نظم ندارد.
حاکم این شهر عجب مرد بی عرضه ای است و .....
با وجود این هیچ کس تخته سنگ را از وسط بر نمی داشت.
نزدیک غروب، یک روستایی که پشتش بارمیوه و سبزیجات بود، نزدیک سنگ شد، بارهایش را زمین گذاشت و با هر زحمتی بود تخته سنگ را از وسط جاده برداشت و آن را کناری قرار داد.
ناگهان کیسه ای را دید که زیر تخته سنگ قرار داده شده بود، کیسه را باز کرد و داخل آن سکه های طلا و یک یاد داشت پیدا کرد.
پادشاه درآن یاد داشت نوشته بود:
هر سد و مانعی می تواند یک شانس برای تغییر زنده  گی انسان باشد

 
 
 
 
 
 This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.