ariana

ariana

Wednesday, June 18, 2014

:پیدایش خانواده

شیرین نظیری
خانواده به معنی واژه یی آن « خاندان ،دودمان، اهل خانه ،زن ،مرد و فرزندان» است. انسان ها از بدو پیدایش خود برروى كره زمين با تشكيل دادن كانونى به نام "خانواده"،عمرى را ...دركنار يكديگر گذرانيده و فرزندانى دردامان پرمهرخود پرورانیده و آنها را به ثمررسانیده اند.
پس ازگذشت زمان مادران و پدران، جای خود را به فرزندان واگذارشده و خود چشم از جهان بسته اند و دربه جای خود خانواده های جدیدی را بوجود آورده اند. به همین گونه این سلسله های نیکو تا کنون به ما ها رسیده و ما نیز مجبوریم که جایگاه خود را به فرزندان خود وا گذارشویم تا پروسه یا دوران طبیعت به پیش برود وکهنه جای خود را به نوتعویض نماید.
در خانواده ابتدايی بشر، پدر نقش بسيار مهمی داشت. او سرپرست خانه يعنی سالار خوانده می شد واز اقتدار بی حد وحصری برخوردار بود. وظايف او شامل اجرای مراسم مذهبی ، حفظ امنيت خانواده، حفظ اصالت خون وقضاوت بود.از پيوستن چندین خانواده متشكل از پدران، مادران ، فرزندان ، خواهران ، برادران، عروسان ، دامادان ،کاکا زاده گان، عمه زاده گان، خاله زاده گان ماما زاده گان وخويشاوندان ، خانواده های گسترده وهم خون به وجود می آمد كه همه دریک قبیله دورهم منسجم بوده وغير قابل تقسيم تحت نظررئيس واحد می زیستند. به عباره دیگرخانواده یک واحد حیاتی واساسی درمجموع فعالیت های اجتماعی و اقتصادی بشری است که با وحدت و ائتلاف آن پایه های اقتصادی و اجتماعی خانواده شکل گرفته و با متلاشی شدن آن کانون خانواده با همه متعلقات حیاتی، مادی و معنوی آن فرو میریزد.
"مرگان" دانشمند امریکائی گفته است که درنتیجه مطالعات وتحقیقات زیاد به این نتیجه دست می یازیم که: " خانواده در کاروان زند ه گی بشر راه های دورودرازی را پیموده و اشکال گوناگونی را نظربه هرزمان به خود اختیارکرده است، که اشکال خانواده ها در گذشته ها ، با خانواده های امروزی بکلی متفاوت بوده است. بعضی ها چنین می پنداشتند که خانواده ها صرف براساس وحدت ووصلت دوموجود مختلف " دوجنس مختلف" « زن و مرد » تشکیل گردیده و متاسفانه زمانی هم اتفاق می افتد که به نسبت ناهنجاری ها ، خانواده ها از هم پاشیده و کانون خانواده ها برهم خورده و نیست و نابود شده اند و یا اینکه دراثر اطاعت و فرمانبرداری خانواده ها ازهمدیگر، سلسله این خانواده هابا اشکال تغییریافته گذشته گان تا همین حالا هم ادامه یافته است".
مطالعات تاریخ بدوی انسان ها نمایانگرآنست که روزگاری بوده که ازدواج های زیاد و زن گرفتن های زیاد، یکدیگر را تکمیل و پروسه زنده گی را سهل تر می ساخته است وازین جهت فرزندان مشترک آن ها به طور دسته جمعی متعلق به همه آن ها بوده است. همان طوری که در بالا گفته آمدیم ، این نوع خانواده هایی را که ما همین اکنون عضوعده یی از آن ها هستیم درنتیجه سدها تغییر شکل داده و درنهایت به شکل امروزی آن درآمده است و روزتا روز هم در تغییرو تحول بیشتر است، ممکن پس ازچندین سده، شکل دیگری ازخانواده ها عرض اندام نماید، که ازدواج درآن اصلاً صورت نگیرد و خانواده ها شکل دیگری را به خود اختیارنماید ویا، دو باره به کمون اولیه برگردند، ویا هم این بار با یک سلسله تغییرات مثبت جامعه مدنی امروز و تکنالوجی رشد یافته، رجعت نماید. زیرا جهان اکنون بازهم تلاش روی زنده گی با همی دارد ، زنده گی ایکه درآن جنگ نه بل که صلح حکمفرما باشد و طبقات بالائی با همه تبعیض ها و قدرت آزمائی ها و یکه تازی های آن برای همیشه نیست و نابود شوند. تا خانواده ها در فضای امن زنده گی خود را ادامه داده بتوانند و نگران هیچ نوع خشونت خانواده گی و اجتماعی نباشند

 
 
 
 
 This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.