ariana

ariana

Tuesday, March 4, 2014

: به مناسبت هشتم مارچ روزهمبستگی زنان

رحمت نیکان
سرها زتن بریدند ،‌ بی جرم و بی جنایت
چقدر سنت بد ! برجای حق و عدالت
این روزها سرخط خبرهاست آزادی پیکره ای بزرگ آدمی بنام زن
از قفسه های آهنین جهل و ستم
 
همان زن که در دامن فرشته یی اش اشرف مخلوقات را پرورید،...
و خدای بزرگ او را مقام والایی بخشید
آدمی که آدمیان افتخار آفرین را پرورید
در دامن ی هزاران نابغه فخر آفرین را
امروز در سرزمین من عقب میله های زندان به جرم زن بودن حبس اند ،
کجاست پیامبری که سنت ظلم را بشکند ؟!
چو محمدی که قفل های ستم را شکست
احمدی که زنجیر های جهل را گشود
از پا و دست مادرم
اگر مادرم به جرم تربیت من در عصارت بسر برد !
ترجیح میذهم سیاچاه مدام را
بر آزادی یی بدور از آغوش مادرم
من یک آدمم ،‌فرزند یک زن
فرزندی که نه ماه تمام عضو وجودش بودم
امروز با آنکه از پیکره و جودش دورم
هنوز در چشم و گوش و هرنفسش جاه دارم
من یک انسان ام ،
زاده ای از یک زن
همین کافیست که بگم زن آدم است
سزا وار همه حقوق آدمی