ariana

ariana

Saturday, March 1, 2014

:خشونت علیه زنان در افغانستان، سازمان یافته است

 کبرا یوسفی
مژگان مصطفوی، معین مسلکی و پالیسی امور زنان به خبرگزاری جمهور گفت: خشونت های اخیر علیه زنان مثل بریدن بینی، لب، انگشتان و گوش از جمله خشونت های بی نهایت فجیع علیه زنان است. 
 
 
 
شماری از مسوولان امور زنان بر این باورند که خشونت های فجیع علیه زنان در افغانستان سازمان یافته است.
مژگان مصطفوی، معین مسلکی و پالیسی امور زنان به خبرگزاری جمهور گفت: خشونت های اخیر علیه زنان مثل بریدن بینی، لب، انگشتان و گوش از جمله خشونت های بی نهایت فجیع علیه زنان است.
وی تصریح کرد: " این خشونت ها علیه زنان در طول تاریخ کشور ما بی سابقه بوده و این خشونت های سازمان یافته برای بد نام کردن کشور ما صورت می گیرد".
معین مسلکی و پالیسی امور زنان عنوان کرد که این قضایای ثبت شده از جمله بریدن اعضای بدن زنان، همه مشابه یکدیگر استند.
خانم مصطفوی بیان کرد که دشمنان مطلقا می خواهند که با انجام این گونه خشونت ها، افغانستان را بدنام کنند.
معین مسلکی و پالیسی امور زنان اظهار داشت که این خشونت ها سازمان یافته است؛ همانطور که حملات انتحاری را سازمان دهی می کنند؛ این خشونت ها را هم به همان شکل سازمان دهی کرده اند.
وی مشخصا نگفت که این قضایا از کجا سازمان دهی می شود؛ اما تاکید کرد که وظیفه نهادهای عدلی و قضایی است که این موضوع را پیگری کنند. وی از آنها خواست تا این را مشخص سازد که این خشونت ها از کجا سازمان دهی می شود.
این در حالی است که اولین گزارش تطبیق قانون منع خشونت علیه زنان در سال
۱۳۹۱ نشان دهنده ثبت ۴۵۰۵ قضیه خشونت علیه زنان در ۳۲ ولایت کشور می باشد.– خبر گزاری جمهور