ariana

ariana

Friday, January 10, 2014

کـــرزی و کلـــید بهشـــت

جــلالتمــاب حــامد کــرزی ســپوژمی دخــترک نه ســاله هلمــندی را کــه از نیمــه راه جــنت مــوفــق به فــرار گشــته بود دوباره برای دریافــت کلــید بهشــت وی را طــرف جــنت فــرســتاد

 
 
 
 
 
حــامد کــرزی:
بچم زود پس طرف خانه خود میری
ای کارت خلاف غیرت افغانی و شریعت اسلامیست
مه باید ترا جزای سنگین میدادم ، اما امروز سالگره میرویس جان است ازی خاطر از جزایت صرفنظر کرده و ترا می بخشم
اما فوراً پیش فامیلت میری و صدایته دیگه کس نمی شنوه
 
ســــپوژمی:
کرزی صاب زما ورور خو ماته مړ کی یا ما ته مجبور کی چه بیا انتحاری کوم         
 
حــامد کــرزی :
لعنت به شیطان ، جوان های دیگه سه بار دستگیر می شوند ولی باز هم از تصمیم شان دست بردار نمی گردند اما نمیدانم  که ترا چه خدا زده که خوش برضا کلید بهشت را بدور انداخته خود را از نعمت بهشت وجوی های شیر و شراب محروم می گردانی !؟
 
ســــپوژمی:
لویه خدایه ، هیچ یقین می نه راځی چه ولسمشر صاب هم طالب دی
 
با تقـــــــــــــديم حــــــــــــرمت
حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی