ariana

ariana

Sunday, November 3, 2013

مدعیان رهبری

ف.بری
چون نیند واقف زعدل و داوری
هر یکی خواهــــــد مقام رهبری
میل شان برثروت و جا و جلال
عزم شان بردزدی وغارتگری

 
 
دانش و تقـــــوا ندارد اعتبـــار
ثروت و قدرت  نمادِ بهتری
بهر نظم و اعتــلای این وطن
عاری از بر نامه و از باوری
عاشق جا و مقام و ثروت اند
چون رسد ازهردیار وهردری
میدرایند درلباس رنگ رنگ
بهر افسون و فریب و دلبری
آزموده سرمه اند درچشم خلق
خاک میپاشند به چشم مشتری
از چپاول ازقصاوت هر یکی
کوی سبقت میبرند از دیگری
وهم وظلمت تیره گردانیده راه
راه نیابد خبرت و روشنگری
شبروان در ظلمت وهم و دغا
می شـــوند سالار نظم بربری
ملتی در بنـــــــد اوهام و فریب
میکشند رنج فساد وخود سری
گر شوند اگاه از نیروی خلق
می زدایند فتنه و جــادو گری
میگشایند ره به ســــوی آفتاب
محو دارند ظلمت وخیره سری
نور علم و معرفت سازد بری
ملک آبـــــاد و صفای رهبری