ariana

ariana

Tuesday, October 29, 2013

بزرگترین ناقضین حقوق بشر، اعضای دایمی شورای امنیت اند

نماینده ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر، اعضای دایمی شورای امنیت را بزرگترین نقض کنندگان حقوق بشر عنوان نمود.
مارگارت سکاگیا نماینده ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر گفته است که برخی از کشورهای عضو دایم شورای امنیت، تابع هیچ قانونی نمی باشند.
 

سکاگیا ساختار فعلی شورای امنیت و نقض شدن صریح قوانین ملی و بین المللی توسط این شورا را یکی از بزرگترین چالش های اساسی فراروی جامعه بشری در عصر کنونی دانسته است.
این نماینده ویژه سازمان ملل تاکید نموده که برخی از کشورهای عضو دایم شورای امنیت، با وجود این که خودشان ناقضین بزرگ حقوق بشر هستند؛ فریاد دفاع از حقوق بشر را در سایر کشورها سر می دهند.
وی گفته است: " در زمان حاضر ما شاهد هستیم که شورای امنیت بجای پرداختن به مساله حقوق انسان ها، به انجام یک سری بازیهای سیاسی سرگرم است".
امریکا همواره در راس ناقضین حقوق بشر در دنیا قرار دارد. این کشور چندی پیش به صورت مستقیم از سوی کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متهم به نقض حریم ارضی پاکستان و کشتار افراد ملکی در جریان حملاتش به این کشور شد.