ariana

ariana

Friday, October 18, 2013

نیویارک تایمز:اختطاف یک مریضی ساری دراکثرنقاط افغانستان

داکتر نثاراحمد بارک تصور می کند که دوبار غارت شده است و این غارت هر دوبار هم توسط مقامات حراست و تطبیق قوانین بوده است.قضیه در اوایل ماه جولای در آخرین روز امتحانات سالانه، برای عصمت الله فرزند 12 سالهء داکتر نثاراحمد بارک از یک مکتب خصوصی در مرکز ولایت هلمند در شهر لشکرگاه، آغاز شد.

زمانیکه یک عضو کهنسال فامیل، عصمت الله 12 ساله  را به مکتب می برد، چهار مرد، عضو فامیل داکتر بارک را از موتر شان بیرون کرده، در حالیکه عصمت الله برای جلب کمک فریاد می کرد، اورا اختطاف کردند.
روزنامهء نیویارک تایمز می نویسد:
کسانیکه این صحنه را به چشم می دیدند، نیز صدای شان را برای جلب کمک بلند کردند، اما یک گروپ از افسران پولیس که در چند قدمی محل حادثه قرار داشت، به آن توجه نکرد.در اکثر موارد در آخر واضح می شود که پولیس نیز در همکاری و ایتلاف با اختطافچیان قرار داشته است.بزودی داکتر نثاراحمد بارک تلیفونی را از اختطافچیان دریافت کرد که در آن فرزندش فریاد می کرد که اورا می کشند و در یک زیرخانه اورا به زنجیر کشیده اند.در بدل رهایی او از داکتر بارک دوملیون دالر خواسته شد. نثاراحمد بارک می گوید:" من صرف 6000 دالرداشتم."داکتر نثاراحمد بارک مرد ثروتمند نیست. مگر به سنتدردهای موجود افغانستان، وی رییس شفاخانه و جراح شفاخانهء شهر بست بوده، خانمش هم داکتر است. چند اپارتمان و دکان در شهر لشکر گاه و یک خانه هم در کابل دارد.
داکتر نثاراحمد بارک می گوید، وی تلاش کرد تا جایداد هایش را بفروشد و از دوستان، همکاران و سایر داکتران نیز پول قرض کرد و با اختطافچیان به موافقه رسید، تا در بدل 500 هزار دالر امریکایی فرزندش را رها کنند.خلاصه اینکه داکتر نثاراحمد بارک پول را پرداخت. نیروهای امنیتی از محل پرداخت پول اختطافچیان را تعقیب کردند و 9 تن را که سه تن آن پولیس بود، گرفتار کردند.
 نعیم بلوچ والی هلمند نیز در یک مصاحبه، گرفتاری ها و جزییات اختطاف قضیهء مربوط به نثاراحمد بارک را تایید کرده است.
مقامات می گویند، 175 هزار دالر را از نزد اختطافچی ها بدست آمده است، اما اینک ماه ها از این قضیه می گذرد و داکتر بارک که زیر فشار کسانی قرار دارد که از آنها قرض گرفته است و سود آن را می پردازد، تا هنوز هم پولیش را دوباره بدست نیاورده است.
داکتر نثاراحمد بارک می گوید:
"آنها همه دزد هستند، شاید می خواهند پول را برای خودشان نگهدارند. می گویند که منتظر تصمیم محکمه اند، در مورد چی باید محکمه تصمیم بگیرد؟ اختطافچیان همه خود شان اقرار کرده اند."
والی هلمند می گوید، به مجرد آنکه ثابت شود که پول از نثاراحمد بارک است، برایش داده خواهد شد.
نثاراحمد بارک می گوید، آنها برای مدت 20 سال در این جا کار کرده اند، او و خانمش هرگز آنجا را ترک نکرده اند و اینک صرف شکنجه می شوند. اکنون داکتر نثاراحمد بارک برای رهای از بار سود و قرض ها در تلاش فروش جایداد هایش است.
رادیو آزادی