ariana

ariana

Sunday, October 27, 2013

سوه استفاده تبلیغاتی ازدختران برای ازدواج چهارهمسری


درین تصویر برخی از دختران با انگشتان شان عدد چهار را نشان داده و با این اقدام به جایز بودن ویا حلال بودن ازدواج مرد، با چهار زن در اسلام اشاره می کنند. اما شماری زیادی دیگردختران؛ از آنها به شدت برای تبلیغ تعدد زوجات انتقاد نموده و به طور قاطع با آن مخالفت کرده اند. ایریکا

درین تصویر برخی از دختران با انگشتان شان عدد چهار را نشان داده و با این اقدام به جایز بودن ویا حلال بودن ازدواج مرد، با چهار زن در اسلام اشاره می کنند. اما شماری زیادی دیگردختران؛ از آنها به شدت برای تبلیغ تعدد زوجات انتقاد نموده و به طور قاطع با آن مخالفت کرده اند. ایریکا