ariana

ariana

Sunday, October 27, 2013

: راه پیمایی اعتراض آمیز برضد آزارواذیت زنان

جاوید حسن زاده
شماری از زنان در یک راه پیمایی اعتراض آمیز در شهر کابل، خواهان پایان بخشیدن آزار و اذیت زنان در جاده های شهر کابل از سوی مرد ها شده اند.
معتراضان با سر دادن شعار های آزار و اذیت زنان توسط مرد ها بس است، راه پیمایی شان را از ساحه پل باغ عمومی آغاز الی لیسه استقلال ادامه دادند.
سازمان ملل متحد در سال 2012 بیست و پنجم هر ماه میلادی را به عنوان کمپاین همگانی جهت پایان دادن به خشونت علیه زنان تحت نام روزنارنج اعلام نمود.
تعداد از زنانی که در راه پیمایی روز یکشنبه شهر کابل اشتراک داشتند، چادر رنگ نارنجی به تن کرده بودند.
آنان ادعا کرده اند که آزار و اذیت خانم ها توسط مرد ها، سبب عقب مانده گی آنان در جامعه شده است:
 
آزار نباید آزار فزیکی و یا لفظی باشد وقتی فردی با نگاه های خود زنان را تعقیب می کند این آزار دهنده است و از این آزار هیچ زنی مستثنی بوده نمی تواند. این آزار و اذیت به حدی رسیده که یک دختر جوان به مکتب رفته نمی تواند ما با این راه پیمایی اعتراضیه از مسوولان می خواهیم تا جلو همچو انسان ها را بگیرد.
این راه پیمایی اعتراضیه از سوی شبکه زنان ، نهاد های جامعه مدنی و اداره ملل متحد برای زنان راه اندازی شده بود.
در گذشته نیز برخی زنان در خصوص آزار و اذیت شان از سوی مردان شکایت کرده و از حکومت خواسته اند تا در جلوگیری افراد بی بند و بار اقدام نماید.
بیکاری، مصارف گذاف عروسی و پائین بودن سطح تعلیم در شماری از خانواده از عوامل اقدام مردم ها به آزار و اذیت زنان پنداشته می شود.
در این حال شماری از جوانان می گویند، برخی از خانم ها بدون رعایت کردن حجاب اسلامی به جاده ها می برآیند و این مساله سبب می شود تا برخی جوانان به اذیت و آزار آنان بپردازند:
« دختران خود شان ملامت هستند با پتلون های چسب به بازار میایند باید حجاب اسلامی شان را رعایت کنند و حکومت نیز وظیفه دارد کسانی را که به این خانم ها مشکل ایجاد می کند اجازه ندهد. »
در این حال و زارت داخله می گوید که از چندین سال به این طرف برای جمع آوری افراد بی بند و بار که سبب آزار و اذیت زنان می شوند اقدام کرده اند.
نجیب دانش معاون سخنگوی این وزارت گفت:
« بدون شک ساحات که جوانان بیکار و مزاحم گشت و گذار می کنند برای پولیس معلوم است و این ساحات همیشه از سوی پولیس کنترول می شود و در جاهای که آنها را ببینند آنان را جمع آوری می کنند. »

مسوولان نهاد های دفاع از حقوق زنان می گویند، حکومت باید با افراد که سبب آزار و اذیت زنان می شوند طبق قانون برخورد نماید تا جلو این مشکل اجتماعی گرفته شود.
از سوی دیگر مردم مساعد ساختن زمینه کار به جوان را یک راه دیگر از جلوگیری آزار و اذیت زنان در جاده های شهر می دانند.