ariana

ariana

Thursday, October 17, 2013

زن افغان و کار کردن در محیط مردانه

فوزیه کوفی -عضو مجلس نمایندگان
برای زنانی‌که در افغانستان در سیاست هستند، مشکل این است که به آنها به عنوان یک سیاستمدار نگاه نمی‌شود بلکه نخست به آنها به عنوان یک زن دیده می‌شود. یعنی زنان هر قدر قوی باشند، هر قدر توانمندی و مدیریت داشته باشند،
 

 
 
هر قدر تدبیر داشته باشند و هر قدر طرفدار داشته باشند ولی بازهم حریف‌های سیاسی شان آنها را به عنوان یک زن می‌بینند نه به عنوان یک کسی که در کنار زن بودن، توانمندی‌های کاری و رهبری هم دارد. به این دلیل تلاش می‌کنند به آنها مشکل ایجاد کنند و به رقابت ناسالم رو ‌می‌آورند. چیزی که مرا در فضای کاری بسیار متاثر می‌سازد، همین تبعیض جنسی علیه زنان است. به گونه مثال وقتی یک زن نسبت به مردها توانمندی بیشتری کاری دارد، در مورد کارهای خوبی او کسی صحبت نمی‌کند بلکه بیشتر در این مورد صحبت می‌شود که رنگ لباس او چگونه است یا در مورد مسایل شخصی‌اش
bbc