ariana

ariana

Saturday, October 12, 2013

گــاووگــوســفند بجــای ملی وشــلغم

حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی
اشـــرف غـــنی احـــمد زی برخـــلاف کـــرزی بجـــای مـــلی و شـــلغم از گـــاو و گـــوســـفند منحـــیث معـــاونین اش اســـتفاده میکـــند
 
 
 
 

 

گر چه استفاده از ملی و شلغم منحیث معاونین رئیس جمهور یک ابتکار خیلی عالی و ماهرانه جلالتماب کرزی بود که به قول معروف ایشان با این اقدام شان هم لعل بدست آورده و هم دل یار نرجانیدند ، هم تمام امور مملکتی را به تنهایی به پیش برده وهم به اقوام غیر پشتون چنین وانمود کردند که معاونین کرزی از ایشان اند
 
اما محترم اشرف غنی احمد زی که سعادت افتخار دومین متفکر جهان را دارند درین شیوه یک قدمی دیگر هم فراتر مانده و بجای استفاده از ملی و شلغم که تنها جنبه تزئینی و تشریفاتی داشته و بعد از استفاده قسمت زیاد وقت شان را در پسخانه و زیر خانه ارگ ریاست جمهوری سپری میکردند ایشان نیروی گاو و گوسفند را بکار گرفته و تصمیم دارند که شیر و پشم آنها را رایگان در معرض استفاده اردو و پولیس ملی قرار دهند.
 
همه میدانیم که تهیه لباس اردوی ملی هزینه هنگفت برای دولت بشمار می رود که اکنون دولت انگلیس عهده دار آن است ولی بعد از سال دوهزار و چارده میلادی اگر دولت افغانستان بتواند پشم مورد نیاز آن را در کشور تهیه نماید این خود صرفه جویی بزرگی در بودیجه دولت بشمار خواهد رفت.
 
به دستور محترم داکتر اشرف غنی احمد زی یک موسسه نساجی انگلیسی چند نمونه از لباسهای نظامی را که از پشم گاو ، گوسفند و طالب ترکیب شده تهیه کرده که نتیجه آن خیلی عالی بوده و مورد پسند همگان قرار گرفته است.
لهذا به جرات گفته می توانیم که این اقدام جناب احمدزی بر علاوه جوانب مثبت دیگر تنها از لحاظ اقتصادی هم عمل بس مثمر و مفید به حال کشور است.
 
ناگفته نباید  گذاشت که یک گاو برعلاوه شیر و پشم شاخ هم دارد که در بعض مواقع می شود به نحوی احس از آنها استفاده کرد که این خود به تنهایی می تواند دلیل کافی برای درست بودن این انتخاب باشد چون کرزی در  سمت شمال همیش با موانع بزرگی برخورده و نتوانسته که خود آنها را از سر راهش بردارد.
 
گرچه درین رابطه خاطرات ناگواری هم  وجود دارد که طلاب کرام در هنگام یورش شان بسوی شمال مورد اصابت این شاخ ها قرار گرفته و متضرر گردیده بودند ولی حالا که پای استفاده ازین شاخ ها و شاخسالاران برای منافع علیای کشور و توفیق در انتخابات پیشرو در میان است مصلحت اجتماعی ایجاب تذکر آن رویداد های ناگوار را نمیکند و اگر هم اظهارات درین مورد صورت گرفته بهتر است که بالای آن خاک فراموشی انداخته شود.
 
با تقديم حــــــــــــــــــــــــــرمت