ariana

ariana

Thursday, October 31, 2013

:بانوفوزیه کوفی درمیان یکصد زن تاثرگذارجهان

فخرالدین قاری زاده 
بانوفوزیه کوفی ازچهره های مطرح عرصه سیاست، فعال ارشد حقوق زنان و عضو مجلس نمایندگان افغانستان براساس دعوت شبکه جهانی بی بی سی در نشست یکصد زن تاثر گذار جهان که درلندن برگزار گردیده بود اشتراک ورزیده واز زنان کشورهای آسیایی در بخش سیاست نمایندگی نمود.
 
دراین نشست یکصد زن مطرح جهان در بخش های سیاست، فرهنگ، هنر و ورزش از ۵ قاره جهان حضور داشت که ضمن بیان دست اوردهای زنان کشورهای مربوطه شان از مشکلات وچالش های عمده که فرا راه آنان قرار دارد نیز صحبت نمودند.
بانو فوزیه کوفی که به عنوان چهره شناخته شده عرصه سیاست در قاره آسیا به این نشست دعوت شده بود، برگزاری این نشست را فرصت خوبی برای بیان طرح وبرنامه های شان پیرامون بهبود بخشیدن وضعیت ناگوار زنان قاره آسیا به ویژه افغانستان خواند.
بانوکوفی بیان داشت: دعوت از زنان افغان دراین چنین نشست های مهم بین المللی نشان میدهد که این کشور فراموش شده از دید جهان نبوده و زنان افغان می توانند از زنان کشور های آسیایی نمایندگی نمایند.
به باور وی موضوعات که در این نشست مطرح گردید، موضوعات بوده است که زنان آسیایی به خصوص زنان محروم افغانستان همه روزه از آن رنج می برند وبرای فایق امدن به این چالش ها مبارزه وتلاش جدی می کنند ودر این راه قربانی میدهند.
دراین نشست شش زن تاثر گذارکه نظریات بزرگ پیرامون تغیر جهان دارند در مورد چگونگی وضعیت زنان صحبت نمودند که بانو فوزیه کوفی نیز درمیان این شش زن تاثر گذار به عنوان یک چهره سیاست مدار افغان در مورد وضعیت سیاسی، فرهنگی، اجتماعی واقتصادی زنان اظهار نظر نموده ودر سخنرانی اش بیشتر روی اهمیت تحصیل پسران ودختران تاکید کرد.
وی در این سخنرانی اش روی آموزش پسران ودختران تمرکز بیشتر نموده افزود: اگر زمینه تحصیل برای مادر مهیا گردد، مادر کار خواهد کرد که برای پسرودختر اش فرصت های تحصیلی را مساعد بسازد؛ اما درمقابل در صورت که بالای مردان تمرکز صورت بگیرد ممکن است که انان نخواهند که فرزندان دختر شان درس بخوانند وتحصیل نمایند.
بانو کوفی دراین نشست پیشنهاد نمود که کشورهای تمویل کننده در صورت که بودجه به افغانستان می فرستند تلاش نمایند که برای تحصیل زنان ودختران سهم جداگانه را در نظر بگیرند. این عضو مجلس نمایندگان افغانستان همچنین با ارایه یک پیام اجتماعی از عموم شهروندان با سواد جهان خواست که حد اقل هر فرد باسواد زمینه اموزش برای یک فرد بی سواد را مهیا بسازد که دراین صورت جهان عاری از بی سوادی خواهیم داشت.
دسترسی زنان به منابع ثروت نیز از موارد قابل بحث دراین نشست بود که بانوکوفی در قسمت از سخنرانی اش از مشکلات جوانان تحصیل یافته افغانستان اعم از دختر وپسر یاد اور شد که زمینه کاریابی برای آنان مساعد نگردیده است. وی از حکومت افغانستان وجامعه جهانی تقاضا نمود که برای رسیدگی به این چالش بزرگ اجتماعی باید دست به کار شوند تا از منابع بشری موجود دراین کشور استفاده درست ومعقول صورت بگیرد.
همچنین بانو شیلا بلیر همسرتونی بلیر صدراعظم اسبق بریتانیا نیز در مورد دسترسی زنان به اقتصاد صحبت نموده وحمایت اش را یکجا با سایر اشتراک کننده گان این نشست از طرح بانو کوفی مبنی بردسترسی پسران ودختران برتحصیل اعلام کرده از جامعه جهانی وکشور های تمویل کننده خواستار حمایت جدی از این طرح بانو فوزیه کوفی گردیدند.
نشست یکصد زن تاثر گذار جهان به میزبانی شبکه جهانی بی بی سی در لندن برگزار گردیده بود که بی بی سی دراین نشست براساس ارزیابی های قبلی اش ،از یکصد زن مطرح وشناخته شده عرصه های مختلف از ۵ قاره جهان دعوت به عمل اورده بود که بانو کوفی نیز به عنوان یکی از این زنان مطرح و تاثر گذار جهان دراین نشست اشتراک نموده بود