ariana

ariana

Saturday, September 7, 2013

:عروسی با قرآن

شیرین نظیری
 دوعروس قرآن که مدت ها درخانه مانده بودند وارتباطات شان با  دنیای خارج قطع بود دچارعفونت استخوان شده بودند وبه بیمارستان جهت تداوی برده شدند
 
 
 
 
 
              

 
در یکی از ایالات پاکستان بنام " سند " در حدود سه هزارعروس قرآن وجود دارد. عروس قرآن به دخترانی گفته می شود که از داشتن پسر کاکا ، پسر ماما ، پسرخاله و پسرعمه محروم اند. یعنی درخانواده شان پسری جوانی وجود ندارد بناءً دخترباید با قران ازدواج  کند و تمام عمردرکنارقرآن بنشیند وقرآن بخواند وامورمنزل را انجام بدهد. این ازدواج دراصل جنبهً اقتصادی دارد.
خانواده های ثروتمند ، برای این که با ازدواج دختر شان با اشخاص غیر، یک اندازه دارائی شان از دست نرود. دختران خود را با قرآن ازدواج می کنند، تا دارایی شان حفظ گردیده ونصیب بیگانه نشود. بدین ترتیب زن برای همیشه درچهاردیوارمنزل محصورمانده وازتمام مزایای زنده گی محروم شده به او تفهیم می نمایند که کوچکترین سهل انگاری وسرپیچی ازین امرمقدس سبب به وجود آمدن مصایب بی شماربه او، خانواده وحتا قریه وگذرمی گردد.
بنا به گزارش روزنامه " گاردین"  دوعروس قران که مدت ها درخانه مانده بودند وارتباطات شان با  دنیای خارج قطع بود دچارعفونت استخوان شده بودند وبه بیمارستان جهت تداوی برده شدند.
دختران درپاکستان بویژه درخانواده های مرفه حیثیت کالا را دارند. این کالا مانند سایرکالاها درخانه پدرمی ماند تا اینکه به مرورزمان آهسته آهسته ناتوان شده وروزی ازپا می ماند وجسدش دوان ، دوان به سوی خانه ابدی اش انتقال می یابد.
دریونان باستان نیز زنان حق حضوردرمجامع عمومی مانند مسابقات ورزشی را نداشتند ونمی توانستند به تنهائی ازخانه خارج شوند، به جزآن که بوسیله یک مرد همراهی شوند. این قاعده نه تنها دریونان، بلکه درتمام نقاط جهان درآن زمان رایج بود. درافغانستان وایران درسده21 بوسیله طالبان وآخوند های رژیم این قیود وضع گردید. ولی هیچگاهی موفق به قطع کامل ارتباط زنان با جهان خارج نگردید  
همان طوریکه گفته آمدیم مرد مالک زن وزن جزکالای او بوده ومحل مصرفش نیزخانه بوده است. زن باید درخانه به عنوان محلی امن و پوشیده نگهداری شود واز بیرون رفتن بدون سرپرست جلوگیری به عمل آید. بنا براین درطرزالعمل،  پدرسالاری، زن محبوس شده و رابطه اش با دنیای خارج قطع میگردد. .