ariana

ariana

Thursday, August 8, 2013

هفت کودک وهفت زن قربانی درروزعید


 مدثر افغان – ننگرهار
قربانیان هفت کودک و هفت زن اعضای یک خانواده هستند. بمب در داخل قبرجاسازی شده بود و زمانیکه اقارب میت بر سر قبر جمع شدند، انفجار رخ داده است

این انفجار در نوع خود در افغانستان بی سابقه خوانده شده است. او می گوید که چهار فرد که زخمی شده، شامل سه زن و یک کودک هستند و وضع صحی آنان رضایت بخش است.
براساس رسم و رواج های رایج در کشور بیشتر شهروندان افغانستان در نخستین روز عید و سال نو بر سر مقبره نزدیکان شان می رود و برای آرامش روح گذشتگان شان، خیرات می کنند و درود می فرستند.