ariana

ariana

Tuesday, August 13, 2013

حضور زنان در انتخابات؛ شگوفایی، اقتدار و مشارکت سیاسی

پیام اتحادیه سراسری زنان افغانستان به مناسبت مشارکت زنان در انتخابات ریاست جمهوری زنان افغانستان با تحمل سختی ها، دشواری ها و موانع گوناگون و با عبور از سخت ترین شاهراه های تلخ تاریخ اینبار توانستند تا بعنوان یک شهروند اصالتمند به دور از تمامی تبعیضات جنسیتی راه را برای حضور سبز و نیرومند خویش در عرصه های سیاسی کشور باز نموده
 و با اراده ای محکم و قاطع در طول یک دهه گذشته ثابت نموده است که با رأی خویش میتوانند نظامی از باهم بودن را تعریف نمایند.
حضور مقتدر زنان در بخش های حکومتی، پارلمان، نهادهای امنیتی، بخش های علمی و پژوهشی، امور فرهنگی و رسانه ها و دیگر ابعاد اجتماعی ثابت ساخته است که نه تنها مبارزات حق طلبانۀ زنان کشور بی نتیجه نمانده است بلکه زنان بیش از پیش توانسته اند حیثیت، وقار و لیاقت خویش را در یک ادارۀ نظام فراگیر  به تمام جهانیان نشان دهند.
اینک، بار دیگر آزمونی دشوار، فرا روی زنان قرار گرفته است. دشمنان افغانستان اینبار با جدیت میخواهند تا این حضور اقتدار آمیز زنان را در هم کوبند و آنان را بار دیگر در انزوای خاموشی و فراموشی تاریخ بسپارند. بدین ملحوظ با ترویج و انتشار تبلیغات منفی تلاش دارند تا مانع حضور دوبارۀ زنان در پای صندوق های رآی شوند؛ آنها میدانند که ما بیشماریم و نیمی از جامعه که زنان را تشکیل میدهد میتوانند در ایجاد و برپایی یک حکومت موثر باشند. این بودن، صدا داشتن و رآی انداختن؛  نگرانی بزرگ برای آنهایی به شمار میرود که قرن هاست زنان افغان را در پنجه های جهالت و اندیشه های خود محصور و اسیر ساخته اند.