ariana

ariana

Wednesday, July 10, 2013

: مادروپسر


  یک بچه کنجکاو از مادرش پرسید : مادرجان چرا بعضی از موهای سرت سفید شده ؟؟؟
مادرهم سعی کردازاین موقعیت برای تعلیم بچه استفاده کندوپاسخ داد:این به خاطرتوست عزیزم هر کاربدی که توانجام بدی یکی از موهای سرم سفید می شود.بچه معصومانه پاسخ داد:حالامی فهمم که چراموهای مادربزرگم،همه اش سفید شده است