ariana

ariana

Sunday, July 7, 2013

! سه شیر، یک دختر افریقایی ربوده شده را از دست مهاجمان نجات دادند

برخی جانوران به تکه تکه کردن انسان شهرت دارند ، برخی دیگر به حفاظت از کودکانی که در باغ وحش به داخل قفس می افتند

 با این همه، در آخرین خبر از دنیای جانوران، گروهی از شیرها یک دختر 12 ساله ی اتیوپیایی را از دست ربایندگان نجات دادند و آن قدر در کنارش ماندند تا نجات داده شود. این دختر 12 ساله توسط 7 مرد ربوده شده بود که او را تا حد مرگ کتک زدند تا پیشنهاد ازدواج یکی از آنها را بپذیرد! سه شیر که دختر را در این وضعیت دیدند، دخالت کرده و مهاجمان را فراری دادند. این شیرها آن قدر نزد دختر ماندند تا گروه نجات را دیدند. ابتدا، گروه نجات نمی دانستند در این وضعیت باید چه بکنند اما شیرها به آهستگی عقب کشیدند به گونه ای که این دختر را به صورت جایزه ای برای گروه نجات به جای می گذارند! سایت یکنفر