ariana

ariana

Saturday, May 11, 2013

! مادران عزیز وګرامی روزتان مبارک باد

ارسال کننده  سیده طلوع
باسرعت هرچه تمامتر به روز مادر نزدیک می شویم روزیکه ګل ها می شګوفند.همان طوریکه شګفتن ګلهاراجشن میګریم نبایدازمهمترین جشن برای مادرانی که مارا به دنیاآورده اندرافراموش کنیم
                            


 
 
 
 
 
 
 
بدون حضور مادر ها ما نمی توانستیم پا بر این دنیا نهیم واز نعمت زند ګی لذت بریم 
این مادر است که مدت ۹ ماه طفل خود را در بطن خود حمل کرده وحتی وقتی که بزرک میشویم  باز هم  مراقب اولاد خود هستند
واین ده نقل و قول بر تر  در مورد مادران  را مرور میکنیم
۱: ـ تی تلمود
از ان جایی که خدا نمی توانست در همه جا حاضر باشد مادران را افرید .  مادران همواره حاضر ند  تا ما را  رهنمایی کنند وبه حرفها ودرد  دلها ی ماګوش وجان سپارند . انها هدیه خداوند یی به ما انسانها هستند .
انها بدون توجه به شرایط  عشق وحمایت درک شان را به ما می دهند  .
۲:- سارامالین
هر زمان که به آغوش نیاز دارم  آغوشت برویم  باز  است .  زمانهایی را که به وجود یک دوست نیاز دارم دلت می فهمد. زمانیکه به اموختن درسی نیاز دارم  چشمان  بخشنده ات حالتی سخت ګیرانه وجدی به خود می ګیرند .قدرت وعشق تو مرا هدایت کرده وبال وپرواز من بوده است . مادر ها در هر زمان وهر مکانی ودر هر شرایطی که فرزند انشان به وجود شان نیاز دارند  حاضرند  حتی زمانها یی که اصلآ فرزند ان دوست داشتنی  نیستند .
۳:- حووارد جانسون
میلونها چیزی است که او به من داده است .
فقط اوست که من را بزرګ کرده است .
اشکهایی که او برای نجات من ریخته است.
قلب خالص ترین طلا
چشمانی با برق عشق
حق، حقی که او همیشه بر ګردن ما خواهد  داشت . باچیدن این حروف در کنار هم کلمه  ای درست میشود به نام  مادر که به معنای دنیای من  میباشد . براستی که مادر تو صیف کننده همه  چیز این دنیا است .
میلدرد بی ورمونت   
مادری تمام وقت بودن ، یکی از مشاغل با حقوق ومعاش بالاست که حقوقش  عشقی خالص وناب  است .بلی مادر ها برای این شغل وقت ، پولی دریافت نمی کنند ، شغلی که ساعات کاریش  بیش از ۸ ساعت وحتی بیش از ۲۴ ساعت است واین معنایی جز عشقی که انها نسبت به اطفال شان دارند  ندارد ، عشقی ناب وخالص .
۵ :- ماریون  سی  ګیرتتی
عشق مادری انرژی است که انسان را قادر به تحقق غیر ممکن ها میسارد . بلی درست است  پيوند  قوی  وتوانی وجود دارد  که یک مادر  می تواند  کاری کند  که  هیچ کس انتظار  انجام  ان را ندارد  .
حمل ، به دنیا آوردن ونګهداری یک کودک کار اسانی  نیست . فداکاریها یی که یک مادر  در  مراقبت از  اطفا لش می کند   توانایی ها وقا بلیتها ی  اوست که کاملآ حیرت آور است . به همین دلیل است که در زندګیمان لقب زنان برتر ومادران برتر  را به آنها می دهیم .
۶:ـ پیتر دی وریس
نقش مادری  به دنیا آوردن بچه هاست . عشق مادری اندازه ګرفتن ګرفتنی نیست وهمه چیز را تحمل میکند .
هیچ کس در دنیا نمی تواند جای مادر را بګیرد  . مادر ها نقشی بسیار مهم در زندګی  اطفال ودر ایفای الګوی جاودانه مادر یشان  دارند
۷ : - دیویت تال ماج
مادر  ساحلی است که ما همه  آسیبها ونګرانی ها را در آن جا می ګذاریم . اکثر بچه ها حتی نو جوانان می توانند  بی پرده و رک وراست همه راز ها وترسها یشان را برای مادر  شان   بازګو کنند . مادر دلی برای شنیدن وفهمیدن وعشقی بدون شرط  دارد
۸ :- حنری  وارد  بیچر
قلب مادر صنف (کلاس )  درسی فرزند است . در حقیقت قلب مادر مملواز عشق ونګرانی نسبت به فرزندش می باشد . مادر هر چیزی را که به فرزندش می اموزاند  بر ګرفته از دلش می باشد  که مملو از خردی است که حاصل تجربیات وی در زندګیست.
۹: - ضرب المثلی چینی
در تمام دنیا تنها یک کودک زیبا وجود دارد که هر مادری دارد .
مادر ها حس زیبایی دارند  که نقش شان در نګهداری وآوردن یک کودک زیبا به این  دنیا را قبلآ انجام داده اند .
۱۰ :- ضرب المثل یهودیان
هر آنچه  را کودک نمی تواند بګوید  مادر می فهمد .
این ضرب المثل کاملآ درست است ، یک مادر اګر برای فرزندش اتفاقی بیافتد  یا اینکه حالش خوب نباشد کاملا متوجه میشود ، چراکه مادر حسی به نام غریزه مادری  دارند که خداوند در وجودشان قرار داده است .
مادر ها احساسات وافکار فرزندانشان را می دانند.