ariana

ariana

Monday, May 6, 2013

! به افتخار روز مادر


عزیزه عنایت
مادر را میستا یم , مادرکه چون خورشید زرین در سپیده دم زندگی بشریت تابیده و مثل ابرنیسان قطرات آب حیات را درگلوی بشرچکانیده است وچون کوه بلندواستوار سایه می افگند
                                                                        

 


مادر را میستا یم , مادرکه چون خورشید زرین در سپیده دم زندگی بشریت تابیده و مثل ابرنیسان قطرات آب حیات را درگلوی بشرچکانیده است وچون کوه بلندواستوار سایه می افگند تافرزندش راازسرماه وگرما بدورنگهدارد وتا پای جان نسبت بخودش به کودکش بیشترمی اندیشد ، ازاهدای محبت به فرزندان هرگز خسته نشده وبرا ی همه، دوراز تبعیض یکسان مهرو صفا میبخشد .  مادر، جهان هستی را برای ما آماده ساخته و مشعل دار راه حیات نسل به نسل بوده است .
مادر که از جهان خلقت یک موجود گرامی , فداکار,مهربان خلق شده است با
تکالیف زیاد وحوصله مندی در پرورش وتربیۀ اطفال خویش از هیچ نوع خـود گذری دریغ نکرده وبا شیرۀ جان وصفای قلب بادستان نوازش گر خود کودکش را به دامان خویش می پرورد که نوزاد از همـان لحظۀ نخست با لبخنــد مـادر آشنا میشود و به مرور زمان ازمادرمی آموزد،زیرااواولین مربی و یگانه غمخوار فرزندش است. بشرکه پروردۀ دامان اوست .خداوند تعالی نیزدرقرآن کریم کتاب آسمانی ورهنمای مسلمانان وبشریت فرموده است که بهشت درزیرپای مــادران است. درجهان هرچه نوابغ،فیلسوف،شاهان نامدار،داشمندان، که به اوج مقام و شخصیت رسیده اند ثمرۀ تربیت دامان اواست. بهمین مناسبت است که حق مادربرفرزندانش بیشتربوده ودراکثرکشورها بگرامـی داشت ازمقام والای مادرنهاد های اجتماعی,بعضی ازمراجع رسمی، خانواده ها از روزمادر تجلیل واین روزرا گرامی میدارند .
قابل یادآوری است که درمیان بنیان گذاران روز مادرمیتوان از سه زن امریکائی
یادکرد،اناجارویس، انا – دختر- انا جارویس وجولیاواردهئو. انا جارویس خانم خانه داری بود که درامورات اجتماعی و مخصوصاً بخاطرنجات کودکان ازمرگ ومیر، بسیار فعالیت میکردو خودش دارای یازده فرزند بودکه فقط چهار آنان زنده بودند و متباقی را ازدست داده بود.وی فعالیت هــایش را از سالهای 1832 تــا1905 ادامه داد ودرسال 1858 زنـان را بسیج کــرده روزمــادررا بنیان گذاشت.انا جارویس همچنین در ایجاد فضای دوستی بین طرفین جنگ های داخلی
امریکا، پس ازپایان جنگ نیزفعال بود وهمواره سعی میکرد تا فضای دوستی بـین
مادران سربازان درگیر جنگ و آشتی ملی را تقویت کند. از آن زمان تاکنون در بسیاری ازکشورهای اروپایی وامریکا نیز ازمقام والای  مادرتجلیل به عمل میاید .
درافغانستان عزیزنظر به رسوم ,عنعنات ودین مبین اسلام که خداوند درقرآن مجید
به والدین ومخصوصاً مادر،ارج گذاشته چنانچه که درفوق ذکر نمودیم ,مادران را همیشه گرامی داشته اند وبه مادر که امید دلهای جگرگوشه های خودبوده و میباشد احترام زیادی قایل بوده ا ند، که درسالهای قبل,ازجانب موسسات رسمی و دولتی، رادیو و تلویزیون افغانستان وهمچنان دربین خانواده های محترم ازمقام مادر تجلیل میکردند که پسران و دختران با تحایفی از مادران خویش تقدیر بعمل می آوردنــد اکنون که وطن عزیزمان دوره بیشتراز سی سال جنگ را پشت سرگذرانیده است همان طوریکه خرابی های جنگ روی بسیاری از مسایل وطن اثر گذاربوده است که نابسامانی های، دامنگیرمردم شریف وطن گردیده، دولت هم نسبت به این مسایل توجهی کمترکرده است. ازجانبی نسبت عـدم تطبیق قانون منع خشونت علیه زنان ازسوی زن ستیزا ن جریان دارد که ارج گذاری مقام مادران را نه چندان به شکل که لازم است تجلیل میکنند بلکه درروستاهای کشورمادران رنج دیده وطن ازمقام وگرامی داشت این روزباشکوه حتا آگاهی هم ندارند .
امید وارم که مقامات ذیربط دولتی نیز متوجه این نکته شده ازمقام والای مادرطبق
رسوم و عادات دیرینه وطن گرامی داشته وادا نمایند. همچنان مدافعین حقوق زنان ، وزارت امورزنان ،زنان پیشگام ومبارزکه درکرسی های بلند ایفای وظیفه میدارند روی این مسئله دقت بیشتر نمایند . درکشورهای اروپایی وامریکااز جانب نهادها,انجمن هــای زنان افغــان درحــالت دوری ازوطن مقام مادررا ارج گذاشته با ترتیب محافل، توزیع تحایف به مادران گرامی افغان، ازاین روز قدردانی مینمایند، که البته زحمات و تلاش های دســـت اندرکاران این برنامه ها قابل قـدروستایش بوده که با چنین نشست های با شکوه و شاد فضای گرم و صمیمی افغانان، دوراز میهن به وجود آمده ازدیدوبازدید یک دگرهموطنان مان لذت میبرند.و از جانبی بخاطررشد و تداوم کلتوروعنعنات وطن ما،دربین جوانان افغان دورازمیهن نتیجۀ مثبت داشته که باعث افتخارهرافغان میباشد. لهذا این روز خجسته را به تمام مادران جهان مخصوصاً مادران با شهامت افغان ازصمیم قلب تبریک گفته ، سعادت جاویدان برایشان آرزودارم .