ariana

ariana

Wednesday, May 8, 2013

بیـتوگـریستـم مادر

تاج محمد ( فعــال ) 
ازکعبـه رخسارتــو دیــدارکـنـم مـادر
درد دل افســرده ی اظهـار کـنم مادر
اقـــدام بــه علاج دل بیـمارکنــم مادر
ازبیکسی ام ګــریــه بسیار کـنم مادر
               


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
عیب است دیګر اشتبـاه تکـرارکنم مادر
ازجنګ ونفاق کل ګریزان شده مادر
درماتم فـرزندهمه ګـریان شـده مادر
ازدرد بـرادر بسـی نالان شـده مادر
آواره وسـرګشته پـریشان شده مادر
ازخواب ګران خویش را بیدارکنم مادر
مادرتو نګر جـورزمان دربـه درم کـرد
‏‏پروانه صفت سوختم بی بال وپرم کرد
هجـران تو آخــر اثـری بـرجګــرم کرد
آنقــدرګــریسـتــم چـو باران تــرم کــرد
 
تا چـــند بګــو خـدمت اغیـارکنــم مادر
مادر بـه خـدا ازغــم تـو زارشـــدم من
زیــن هجرت و بیــدادبیــزارشــدم من
ازخواب جهالـت کنون بیـــدارشدم من
درخدمـت اغیــار ســـزاوار شــدم من
 
بی تــو چه کسی محرم اســرارکنم مادر
ای وای چراخودکش و بیګـانه پـرستیـم
چون دشمن دیرین ‏‏پی تخریب هم هستیم
ازامــرخــداوند روزی صد بار بجستیم
درکشـمکــش و معــرکه آرام ننشـستـیم
 
شـــرم است خدا را چرا اینکار کنم مادر
ازبـی وطــنی مـزدوربیګــانه شـدیــم ما
ننګ است بګویــم همه دیوانه شدیم ما
ازظلم وستــم بسـکه بی خانه شدیـم ما
مجنون صفت بــردرهـرخانــه شدیــم ما
 
ازتلخی ایــن زنــدګی ګفــتارکنـم مادر
صدګونه جفـا بـر سـر ما دوست خطا کـرد
خروارګرفت خاش خاش وکوکنارکجا کرد
آن جـامـه سفیــد تاریـخ اجــداد سیـا کـرد
تــوهیـن به انسان همـه با شیـوه ادا کرد
 
پیمان من است افــشای اشــرار کنم مادر
کـی ګشتن و اعـدام بشـرکار سواب است
این شیوه دورازعالم اسلام وحجاب است
در نـزد خـدا ظـلم و ستم کـار خراب  است
در آتــش دوزخ ز جفـا همچـو کبـاب است
              
هــرجـا کـه رسـم قصـه ام زنهار کنم مادر
 ایــن جنګ ونزاع زچه ‏پیــدا شـده مادر
آشــوب خطـرهـرطرف هویــدا شده مادر
تشویــش زغمـش بر دل شـیدا شده مادر
تقـدیــر ‏(فعــال‏) معطــل فــردا شــده مادر
 
ازدوری تو صبربه چه مقدارکنم مادر