ariana

ariana

Saturday, April 27, 2013

تامیـن وحـدت ملـی بزور سـوته برقـی

حــــامــــد کــــرزی جهــــت تامیــــن وحــــدت ملــــی حــــاضــــر اســــت نام کشــــور را از افغــــانســــتان به هــــزتاجبــــکســــتان تغیــــر دهــــد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
توجــه شــما را به مصــاحــبه خــبرنگار بی بی چهــل با محــترم حــامد کــرزی پیــرامــون معضــله درج یا عــدم  درج قــومیــت در شــناســنامه هــای الکــترونیــکی جلــب میکنــیم :
خبـرنگـار بی بی چهـل :
جلالتماب محترم انگیزه مخالفت شما با درج قومیت در شناسنامه های الکترونیکی چیست ؟
حـــــامــــــد کــــــرزی :
فقط تامین وحدت ملی و دیگر هیچ !
میدانید که قومگرایی در افغانستان همیش مشکل آفرین بوده ولی متاسفانه امروز به سرطان خبیثه تبدیل شده که اگر جلو آن گرفته نشود باعث تباهی و فروپاشی کشور خواهد شد ، لهذا من تصمیم دارم با قوت تمام آنرا ریشه کن کرده و جامعه را از شر آن رها سازم.
خبـرنگـار بی بی چهـل :
جلالتمابا ، آیا شما گمان می برید مشکل که ریشه های عمیق در جهل و بیسوادی ، اخلاق فامیلی و اجتماعی و روابط تاریخی این جامعه دارد و فقط با بلند بردن سطح دانش و آگاهی مردم  و تامین عدالت اجتماعی قابل حل بوده تنها با نام نبردن و نادیده گرفتن آن مشکل خود بخود رفع خواهد شد !؟
حـــــامــــــد کــــــرزی :
برای تغیرات مورد نظر شما به یقین که ما به دوسه صد سال نیاز داریم ولی من میخواهم وحدت ملی را همین لحظه عملی سازم !
اینجا افغانستان است بدون اعمال زور مردم به اوامر خدا تن در نمی دهند قوانین مملکت را که بگذار سر جایشان ولی با استفاده از زور مسیر دریا را هم می توان تغیر داد.
خبـرنگـار بی بی چهـل :
شما از وحدت ملی سخن می گوئید ولی مخالفین تان شما را به تحمیل هویت قومی پشتون بر اقوام دیگر متهم می سازند نظر تان درین باره چیست ؟
حـــــامــــــد کــــــرزی :
من فقط وحدت ملی کشور را در نظر دارم و برایم بی تفاوت است که این وحدت زیر کدام نام تامین گردد.
خبـرنگـار بی بی چهـل :
یعنی شما می توانید بغیر از نام ( افغــان ) اسم دیگری را هم منحیث ملیت این کشور تصور کنید ؟
حـــــامــــــد کــــــرزی :
محترما حدود شش ماه قبل که به بهانه این موضوع وحدت ملی نیم بند کشور از طرف مخالفین دولت پایمال می شد بنده در یک جلسه اضطراری با ذوات محترم داکتر فاروق وردک ، محترم دادود عمرزی ، محترم کریم  خرم ، محترم انورالحق احدی ، محترم اسمعیل یون و محترم اشرف غنی احمدزی داشتیم که در آن جلسه برای رفع این معضله و جلوگیری از تفرقه افگنی بیشتر تغیر نام کشور را از افغانستان به خراسان پیشنهاد کرده و به تصویب رسانیدیم.
خبـرنگـار بی بی چهـل :
واقعاً که این یک فداکاری بزرگ بوده اما چرا تا هنوز عملی نشده ؟
حـــــامــــــد کــــــرزی :
دو روز از تصویب این موضوع نگذشته بود که دولت از طرف وزارت امور زنان و سایر سازمان های دفاع از حقوق زنان به شدت مورد حمله قرار گرفت و متهم به مردسالاری و زن ستیزی شد.
خبـرنگـار بی بی چهـل :
این موضوع به مردسالاری و زن ستیزی چه ربطی دارد ؟
حـــــامــــــد کــــــرزی :
آنها می گفتند که خراسان یعنی سرزمین خراس ها در حالیکه بیشتر از نیم ساکنین این سرزمین را ماکیان ها تشکیل میدهند لهذا انتخاب این نام بدور از عدالت اجتماعی و خراس سالار و ماکیان ستیز است.
بالاخره ما مجبور شدیم که از انتخاب آن نام صرفنظر کنیم چون با زن که نمی شود زور آزمایی کرد اگر زن  گفت شیر سیاه است پس تو هم باید بگوی درست است ورنه آنقدر شیر را می جوشاند تا واقعاً شیر سیاه شود .
خبـرنگـار بی بی چهـل :
بدینصورت شما مجبور شدید که دوباره به نام افغانستان رجوع کنید !؟
حـــــامــــــد کــــــرزی :
ما که در بیابان افغانستان بعزم رسیدن به کعبه وحدت ملی قدم می زنیم از سرزنش های خار های مغیلان دست از کار بر نمیداریم و لهذا بجای خراسان نام تاجکستان را پیشنهاد کرده و به تصویب رسانیدیم ولی متاسفانه با مخالفت شدید جمهوری تاجکستان روبرو شدیم و بعد نام های اوزبکستان و ترکمنستان هم به همین سرنوشت دچار شده از طرف کشور های همسایه به شدت رد شدند.
برای خوشنودی هموطنان هزاره مان در آخرین تلاش نام هزارستان را به تصویب رساندیم که متاسفانه با مخالفت شدید والی بلخ عطا محمد نور روبرو شدیم.
خبـرنگـار بی بی چهـل :
واقعاً صبر و برده بارشما در این امر قابل تقدیر است و این براستی از عشق و علاقه بی پایان تان به وحدت ملی حکایت دارد.
بالاخره دوباره به نام افغانستان رجوع کردید ؟
حـــــامــــــد کــــــرزی :
هنوز نه بلکه بدرگاه عالم و فیلسوف بزرگوار کشور محترم صدیق افغان رجوع کرده از او طلب کمک کردیم و ایشان به کمک علم ریاضی فلسفی و حساب ابجد از حروف نام های ملیت های غیر پشتون یک نام مرکب از همه شان ابداع کرده
که آن ( هــــزتاجبــــکســــتان ) بود ولی متاسفانه باز هم از طرف محترم عطا محمد نور رد شد چون درین نام  مخفف کلمه هزاره قبل از تاجک ذکر شده بود.
لهذا ما برای رسیدن به هدف تامین وحدت ملی بار دیگر تلاش بخرچ داده و جهت حصول رضایت والی بلخ نام مذکور را به
( تاجهزبکستان ) تغیر دادیم که این بار متاسفانه با مخالفت شدید محترم محقق روبرو شده و بالاخره به همان نام قدیم و بی جنجال افغانستان رجوع کردیم.
 
خبـرنگـار بی بی چهـل :
جلالتماب محترم چرا درین نام ترکیبی از مخفف نام قوم پشتون چیزی دیده نمی شود ؟
حـــــامــــــد کــــــرزی :
مگر نشنیده اید  که میگویند : مار گزیده از ریسمان دراز می ترسد و ما هم هراس ازین داشتیم که اگر مخفف نام قوم پشتون را در اول اسم ترکیبی جاه میدادیم حریفان می گفتند که باز هم پشتون ها از همه پیشتر جاه گرفته اند ، اگر در وسط آن را جاه میدادیم به یقین که می گفتند پشتون ها اقوام دیگر از هم جدا میکنند و اگر در اخیر اسم ترکیبی آن را جاه میدادیم باز چنین تعبیر میکردند که پشتون ها کدام پلان دارند که دیگران به پیش انداخته و خود به تعاقب می روند ازین رو ما بکلی خود را کنار کشیده و جاه را به دیگران خالی کردیم چون هدف ما فقط تامین وحدت ملیست ولو بهر نحوی حصول گردد.
خبـرنگـار بی بی چهـل :
جلالتماب محترم حالا می بینم که تبلیغات سؤ تا چه حدی انسان را به بیراهه کشیده و از شیر قیر می سازد ، انسان به بزرگواری و فداکاری شما و نزدیکان تان کمتر در تاریخ بشریت دیده شده ولی متاسفانه چهره ایکه از شما به جهان معرفی شده درست برعکس آن است !
با تقــــــــــــديم حـــــــــرمت
حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی