ariana

ariana

Sunday, March 31, 2013

بنگر

شاپوراحمدی

هر دو پستان تفتيده‌ي سيمرغ را.
يكي از فرزندان لكاته را به ياد آور
پسرمان را

 


هر دو پستان تفتيده‌ي سيمرغ را.
يكي از فرزندان لكاته را به ياد آور
پسرمان را
آن كه پشت دستش را بارها
در ايوان خالي بوسيدم.
نودونه ترانه‌ي مفتم را كه از گنجشكهاي هار دزديده بود
در بنفشه‌ي پوكت پيچاند
تا به آسمان پادشاه بيندازد.
اي خدا بسوزان
بسوزان مرا
بسوزان
بسوز.