ariana

ariana

Monday, May 2, 2016

عجایب هفت گانه جهان باستان

خوشبختانه باز هم بخت یاری کرد و من توانستم کتاب "عجایب هفت گانه جهان باستان"را باردیگر بازنگری نموده ودراختیاردوستان قراربدهم.
 
شش سال پیش زمان که این کتاب هایم به زیورچاپ آراسته شد. امان معاشر خبرنگار مجله زن درکانادا گفت وشنید را با من انجام دادند.
اینک قسمتی ازآنرا جهت آگاهی از این اثر خدمت تان می گذارم وهمچنین نشانی کتاب را در اخیرگفت و شنود می نویسم تا شما بتوانید به ساده گی این کتاب بسیارجالب و خواندنی را بدست آرید.
امان معاشر:
بانو شیرین نظیری زن با احساس و پر کار از آوان نوجوانی  در مورد حقوق زن که پامال دست خشن مرد سالار در جامعه ی عقب مانده ی ما است کار و فعالیت می نماید و از خود آثاری برازنده یی را برای همیشه بیاد گار گذاشته است که عنوان برخی از این کتابها را در اینجا یاد آور می شوم .
ا—"عجایب هفت گانهً جهان باستان "
" 2-  "عجایب هفت گانه جهان درسده های میانه"
-3-"عجایب هفت گانه جهان نو "
4- "گنجینه های فرهنگی افغانستان"
موصوفه در اثر خواهش خبرنگار مجلۀ زن در ونکوور کانادا مصاحبه یی را انجام داده اند که طرف توجه خواننده گان قرار میگیرد.
سوال: بانو شیرین نظیری ،آغاز کار شما راجع به نگارش و مقالات از چه زمانی شروع شده است؟
نخست ازهمه اجازه دهید که دهمین سالگرد مجلهً وزین زن را به زن فرهیخته و نو اندیش بانو شفیقه نورزی مدیرمسؤول مجله زن، بشما و سایراندرکاران وعلاقه مندان مجله تبریک و تهنیت گفته و موفقیت های مزید برای تک تک تان آرزو نمایم.  
پاسخ: نوشتن را مانند سایر افراد از دوره لیسه آغاز نمودم و نخستین کار هایم نوشتن به دفتر خاطرات همصنفانم ، جریده دیواری مکتب و مقاله های که ازسوی آموزگار زبان پارسی دری برایمان داده می شد.  اما بگونه جدی و مستمر بعد ازختم تحصیل، کوششِ زیادتردراین بخش به خرچ دادم. ابتدا به شیوه کوتاه نویسی،" تهیه گزارش های کوتاه، پیام ها، بیانیه ها،رهنمود ها مواد سیمیناری و داستان های کوتاه کارکردم رفته رفته این روش پیشرفته تر شد و ایجاب کار زیاد و مدت طولانی تر را نمود و سرانجام نوشته ها، راه های دور و درازی را پیمودند و در یک مقطع زمان،با هم وصل شدند و به کتاب مبدل گردیدند.
مستلزم یادآوریست که این فرآیندخیلی طولانی و با فراز و فرود هایی هم همراه بوده است.
پرسش : کتاب اول تان تحت چه عنوان چاپ و نشرشده است؟ طرف توجه شما در این کتاب کی ها اند.؟
پاسخ:نخستین کتاب من تحت عنوان " عجایب هفت گانهً جهان باستان " به نشررسیده است ومخاطبان من دراین کتاب جوانان و نو جوانان عزیزی کشورم می باشند.
پرسش:  انگیزه ی نشر این کتاب چیست؟ در کجا نشر شده است؟ غرض استفاده جوانان مشتاق به چنین اثری بداخل کشور گسیل شده است یا نه؟
پاسخ: البته هدف از نوشتن من این بود که ذهن نسل جوان کشورم را که سال ها بویژه در دوران داطلب های بی فرهنگ، درتحت جنگ و حوادث ناگوار آن سرگردان و درگیربود منسجم ساخته و کتاب خوان نمایم. بناء به همین دلیل، در طبع و نشر این کتاب ها از قیمتی ترین کاغذ و رنگ های متنوع استفاده نمودم. گرچه خودم را نویسنده نمی دانم؛ ولی یک مادر هستم،مادری که دوست دارد نسل جوان میهنش کتاب بخوانند و کسب علم نمایند تا آینده درخشانی درپیشرو داشته باشند و تمام قضایای ناگوار جامعه شانرا با چشمان بازنگریسته و به آنها برخورد سالم و علمی نمایند.
 دررابطه به پرسش جزء دیگرشماباید گفت که همهً کتاب ها را درکابل چاپ نمودم و به وسیله ناشرم در سراسرکشور ارسال شده است. هدف من این بود که پول چاپ آن بیگانه نشود وبه هموطن خودم در وطنم تعلق گیرد و هم مورد استفاده جوانان در داخل کشور قرار گیرند. زیرا جوانان ما درخارج کشورامکانات بیشتر نسبت به داخل مرز دارند. به همین آرزومندی همهً کارها را در داخل کشورم به انجام رسانیدم .
اکنون می پردازم به جزء بعدی سوال تان. انگیزه ایکه باعث شد من این کتاب ها را بنویسم .
یکی عدم دسترسی خودم به چنین آثار درآوان نوجوانی وجوانی ام بود.
دوم نارسایی ها و کمبودی های فراوان کودکان وجوانان ما به مکتب، کتاب، آموزگاران ورزیده ومسلکی،کتابخانه ها، موزیم ها، سیمینارها، کنفرانس ها، کمپیوتر و انترنت... این همه نبود ها بار گرانی روی شانه هایم شد ومن را وادارساخت تا این کتاب معلوماتی را بنویسم. آرزو داشتم که از نزدیک کمبودی های جوانان را بدانم و روی آن کتابی را نبشته کنم بدین منظور پیش از نوشتن این آثار، سفری به افغانستان نمودم و دربیش از ده کتابخانه و کتاب فروشی در شهر کابل سرزدم و همچنین نظرِ شمار محدودی ازدانشجویان دانشگاه کابل واستادان را درزمینه جویا شدم. بناء"تصمیم گرفتم که حد اقل کمبودی و یا خالیگاهی کوچکی را پر و دین خود را در برابر مادر وطن ادا نمایم وازاین مسیر مصدری خدمتِ کوچک وناچیزی برای جوانان عزیزی کشورم گردم.
سوم ،زمانی که بار اول پس از سقوط طالبان بکابل سفر کردم. جوانان را بیگانه از کتاب و قلم و در یک افسرده گی بعد از جنگ یافتم. آنها سراسیمه ،نگران و نا آرام به نظرمیرسیدند. بخاطر جلب افکار پت وپریشان شان به مطالعه ،همچنین پاسخ به ندای درونی ام ، پس ازگذشت دوازده سال، کنارگذاشتن قلم، دوباره  دست به قلم بردم و بهترین گنجینه های افغانستان و جهان را جمع و در روی کاغذ ریختم.
آرزومندم مورد قبول ودلچسپی جوانان گلم قرار گیرد.
باید گفت : هر چهارکتابم بدون سانسور و بازنویسی است. دست اول بوسیله خودم و دست دوم هم،درتحت چاپ رفته است .
 
برای دریافت کتاب به این نشانی مراجعه فرمایید.
 
 
 
 
 
 
 
 Avast logo
This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com