ariana

ariana

Monday, March 9, 2015

!ای همــوطن هــوشــیار باش

ای همــوطن هــوشــیار باش بیــدار باش ، امــروز نوبت هــزاره ، فــردا نوبت تاجــک و پس فــردا نوبت پشــتون خــواهــد بود
حکایت میکنند که روزی چنگیز خان بسته تیری را به فرزندانش داده و از ایشان خواست تا آنرا با قوت بازوانشان بشکنند اما پسرانش هر چند سعی و کوشش به خرج دادند موفق به شکستاندن بسته تیرها نگردیدند ،
 
 
آنگاه چنگیز خان نگاه معنی داری بسوی پسرانش انداخته بسته تیرها را باز کرده و هر یک را با دو انگشت دست چپش بدون هیچ زحمتی بشکستاند
وی رو بسوی پسرانش کرده گفت : نور چشمانم بدانید که قوت شما در وحدت و یکپارچگی شماست اگر متحد باشید همچون این بسته تیرها هیچ دشمنی قدرتمندی بر شما فایق نخواهد آمد ولی اگر دشمن موفق شد که شما را از هم پاشیده و پراگنده ساخت بدانید که هر قدر هم قوی هیکل و قدرتمند باشید تاب ضربات دشمن را نیاورده و از پا در خواهید آمد
 
حالا هم اگر ملت افغان یکپارچه و متحدانه با کنار گذاشتن گرایشات قومی ، منطقوی و مذهبی در مقابل دشمن وطن قد علم کنند نه طالب و نه داعش و نه طاعش هیچکدامی قادر به هیچ کاری نخواهد بود و بالاخره روزی سر افگنده و شرمسار فرار را بر قرار ترجیح داده به دامان باداران خارجی شان پناه خواهد برد
اما اگر دشمن وطن موفق گردد که بنام قوم و مذهب در میان ملت درز ایجاد کند آنگاه روزگار ما سیاه و بخت ما سرنگون خواهد بود
 
اگر دشمن امروز به قتل و کشتار هزاره ها آغاز کند و دیگران نظاره کرده و بگویند بما چی ، دشمن ازین بی تفاوتی دیگران قوت گرفته و روز دیگر به کشتار اوزبکان اقدام خواهند کرد
آنگاه اگر تاجکان و پشتون ها باز هم بگویند بما چی ، تیشه دشمن دسته شده و روز بعد نوبت تاجکان خواهد رسید و تنها پشتون ها نظاره خواهند کرد ولی این هم دیر دوام نکرده و دشمن از پیروزیش مغرور شده و سراغ آنعده پشتون های را خواهد گرفت که نه از روی عقاید طالبی یا داعشی یا طاعشی بلکه به علت گرایشات قومی یا ترس و بیم به جمع دشمن پیوسته بودند و در اخیر فقط لشکری از چارپایان دو پا و چانوران زباندار بر قبرستان های این دیار حکومت خواهند کرد
 
پس ای هموطن اگر نمی خواهی که باز هم افغانستان به گورستان امنیت و آرامی طالبان مبدل گشته و یا مانند سوریه و عراق در میهنت جوی خون جاری گردد پس صدایت را از همین حالا بلند کرده و مگذار که نوکران پاکستان پالان نو داعشی بتن کرده و با قتل عام هموطنان هزاره ات آغاز فصل نوین جنایات شان را در میهنت جش بگیرند
 
با تقــــــــــــديم حــــــــــــــــرمت
حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی
 
 
 
 
 This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com