ariana

ariana

Saturday, March 7, 2015

هشتم مارچ روز همبستگی زنان جهان را گرامی میداریم

امروز یک شنبه ۸ مارچ ۲۰۱۵ مصادف است به روز همبستگی وجهانی زنان
 به این مناسبت بهترین تبریکات و تمنیات خود را به تمام زنان با شهامت ومبارزافغانستان در داخل و خارج کشور و زنان سراسر جهان تبریک و تهنیت گفته
امیدوارم که در سال پیشرو دور از آسیب و هر نوع خشونت ها بوده و زنده گی خوش وباسعادتی را در کنارخانواده خود سپری نمایند.


 This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com