ariana

ariana

Monday, March 16, 2015

نوبهار

ف. بری 
حلول سال 1394 خورشیدی را برای  افغانان عزیزم پر میمنت و  متبرک خواسته،
سال توام با صحت و سلامتی ، خوشی های فراوان  و موفقیت های هرچه بیشتر برای فرد فرد شان آرزو.
سرودهء بهاریه، به عنوان هدیه خدمت شان تقدیم است.
           
 
 شد نوبهار دشت و دمن لاله زار شد
شوری هــزار برســـرهرشاخسار شد
روح مسیح به همــــره باد صبا د مید
جان دیگر گرفت جهان خوشگوار شد
فرش زمـــــردین به دامــــــان کهسار
جلوه نمــــای زینـــت فصل بهار شد
خنـــــدیــد گل زرایحه شـاد در چمن
هر بیشه از لطــــافت آن گلعذار شد
اسباب کارو جنبش وپیشرفت واعتلا
بر دامــــــن بهار همـــه سازگار شد
چرخ فلک نمود بقــا است و کارزار
صاحب نظربه شیوه عقل استوارشد
ای باغبان سلامت گل درصفــــــای تست
ازغفلــــــت مـــــــدام چمــن خاره زارشد
بگذارحدیث خواب چه وامـــــاندهء به جا
غفلـــــت سرای تیره زاوهام تارشد
غافل مشــــو بری بیــامیز با زمان
با نو بهـــــار جنبش نــو اختیار شد
 
 
 
 
 This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com