ariana

ariana

Monday, March 9, 2015

تیــکه داران دهــان بســته

تیــکه داران قــوم هــزاره میخــواســتند دراعــتراض به گــروگــانگــیری مســافــران هــزاره دهــان به اعــتراض بگشــایند امــا 
بزرگان قومی به اشخاص و افرادی در یک جامعه اطلاق میگردد که بزرگی شخصیت انسانی شان آنها را در راس گروه از انسان ها قرار داده و ایشان با استفاده از فراست و کیاست ذاتی و تجارب زندگی در میان قوم
 
 
 و تبار شان به رهنمایی آنها در حل و فصل مشکلات و معضلات اجتماعی پرداخته و بیرون رفت ازین معضلات را همیش در سایه حفظ وحدت و برادری با سایراقوام و منافع علیای کشور جستجو می کنند
 
تیکه داران قومی که شکل و شمایل ظاهری شان خیلی به بزرگان قومی شباهت دارد اما کار و وظیفه شان بکلی از آنها متفاوت بوده و در حقیقت دلالان سیاسی اند که در بدل دست یافتن به منافع شخصی و فامیلی به حل مشکلات و معضلات قوم شان می پردازند.
ایشان نه به علت بزرگی شخصیت انسانی شان بلکه بیشتر به علت بزرگی رمه های گاو و گوسفند و مقدار جاه و مال شان بدین مقام دست یافته و از آن برای توسعه قدرت و اندوختن بیشتر ثروت خویش استفاده میکنند.
تیکه داران قومی از لحاظ شکل کاری به دو شاخه ای تیکه داران صادق و تیکه داران خاین تقسیم بندی می شوند.  
 
تیکه داران صادق به آن گروه از ایشان گفته می شود که در ازای منافع شخصی لا اقل به مشکلات قوم شان بصورت درست رسیدگی کرده و جاه و مال را که ازین طریق بدست می آورند به اصطلاح مردم برایشان حلال میگردانند.
 
تیکه داران خاین در حقیقت کسان اند که حتی از شغل تیکه داری استفاده سو کرده و فقط منافع شخصی و فامیلی را در نظر دارند و برای دست یافتن بدان از هیچ عمل خلاف هم دست بردار نیستند.
ایشان فبل از دست یافتن به شغل پر درآمد تیکه داری به مردم باغ های سرخ و سبز را نشان داده و حل مشکلات و معضلات شان را بصورت فوری به ایشان وعده میدهند ولی بعد از جلوس به کرسی تیکه داری همه قول و قرار ها را بدست فراموشی سپرده و حتی در مواقع اضطراری که حرف زندگی و مرگ قوم شان در میان باشد به آنها توجه نکرده و بیشتر حفظ منافع شخصی خود شان را در نظر دارند.
 
با تقــــــــــــديم حــــــــــــــــرمت
حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی
 
 
 
 
 
 This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com