ariana

ariana

Friday, February 27, 2015

همدردی با مردم پنجشیر

فردیانا – ظریفه
بيداد برف درد ها از آسمان خنجر زند
پنجشير تا اوج صدا آيينه ها را در زند
يكسو فتاده مادري،پهلو شكسته اختري
با ناله ي غم آشنا گل غنچه ها را سر زند

 
 
حسرت ،فغان و درد و آه ،دل ميدرد هردم زما
اشكي ز مژگان فراق بر ناجيان كر زند
غم بر سر غم ،مردمم،آواره در دامان خويش 
اي واي بر عالم زند، بر بام ويران پر زند
نه از رفتن ما كس خبر ،پا مانده و چاك جگر
سيلي بما در بيكسي آن ياور و دلبر زند
هرسو فرار ياري و تذوير در بي ياوري
هركي به ما گر سر زند بر بام ما هم پر زند
يارب تو از لطف و كرم ،دست عنايت بر سرم
باشد كه نور رحمت ات بر جان و دل در بر زند
 
 
 
 
 This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com