ariana

ariana

Sunday, February 1, 2015

مستندات ازچپاولگري هاي کرزي

قسمت دوم
استاد صباح 
 
نه دشمن دراین بوم وبرلانه داشت

نه بیگانه جایی دراین خانه داشت
                  ازآن روزدشمن بما چیره گشت
                        که ما راروان وخرد تیره گشت 


ازآنروزاین خانه ویرانه شد
که نان آورش مرد بیگانه شد
                                  بسوزد درآتش گرت جان وتن
                                   به اززندگی کردن وزیستن
اگرمایه زندگی بندگی است
دوصد بارمردن به اززندگی است.( فردوسي) 
 
نه دشمن دراین بوم وبرلانه داشت
نه بیگانه جایی دراین خانه داشت
                                 ازآنروزدشمن بما چیره گشت
                                  که ما راروان وخرد تیره گشت
ازآنروزاین خانه ویرانه شد
که نان آورش مرد بیگانه شد
                                  بسوزد درآتش گرت جان وتن
                                   به اززندگی کردن وزیستن
اگرمایه زندگی بندگی است
دوصد بارمردن به اززندگی است.( فردوسي) 
روزنامه دیلی میل، درگزارشی نوشته است که هیئت تحت ریاست حامد کرزی دریک سفردوروزه و برای شرکت درنشست سه جانبه با نخست وزیر بریتانیا و رئیس جمهور پاکستان به لندن سفر کرده بود. هوتل کلاریج، ازمجلل ترین وگران قیمت ترین هوتل های جهان می باشد که هراتاق ساده آن از ۴٧٠ دالر برای افراد معمولی، تا حدود ١١ هزار دالر( معادل ۵٧٢ هزارافغانی) برای افراد مشهور و رهبران جهان هزینه برمی دارد. وزارت امورخارجه بریتانیا موافقت کرده است تاهزینه اقامت کرزی  و ١٠ تن ازهمراهانش را بپردازد درحالی که هزینه اقامت ٣٠ نفر ازدیگر برعهده دولت افغانستان است.
معاش ماهوارهروزیرمشاورپنج هزاردالرامریکایی است که مجموع معاش ومصارف مشاوران رئیس جمهور، سالانه به بیش ازچهارمیلیون دالر می رسد. درکنارشصت وزیرمشاور، پنج مشاوردیگردربخش عدلی و قضایی و پنج تن دیگر در بورد عالی تعینات ریاست جمهوری ار کنند و  رئیس جمهور را در جهت تعین مقام های عالی رتبه دولتی مشوره می دهند. سي پنج تن به عنوان مشاوروکارشناس در اداره امور ریاست جمهوری وظیفه دارند وپنج مشاوردیگر درچوکات شورای امنیت ملی در ارگ ریاست جمهوری کار می کنند. از يکصدوده مشاور رئیس جمهور تنها، ده تن آنان در نشست ها و مشوره دهی به رئیس جمهورنقش همیشگی  دارند. این ده وزیرمشاور را این گونه معرفی کرده است: داکتر رنگین دادفر اسپنتا مشاورامنیت ملی، شیدا محمد ابدالی معاون شورای امنیت ملی ومشاور روابط بین المللی، شام لال بتیجا وزیرمشاورارشد دراموراقتصادی ( فعلآ سفيربي کفايت درکانادا) ، هدایت امین ارسلا وزیرارشد، نعمت الله شهرانی وزیرمشاورارشد درامور دینی، محمد یوسف پشتون وزیرمشاوردرامور بازسازی، فیض الله کاکروزیرمشاوردرامورصحی، محمد ابراهیم سپين زاده معاون شورای امنیت ملی ومشاورامورامنیتی، زلمی هیوادمل وزیر مشاورامورفرهنگی واسدالله وفا وزیرمشاورامور قومی، ازجمله مشاورانی اند که دربیشتر نشست های هفته وارکابینه وملاقات های رئیس جمهورحضور دارند.
اسدالله وفا ازوزیرمشاوران نزدیک به رییس جمهور- من وچندتن دیگرهمیشه با رییس جمهورملاقات داریم اما دیگران حتی دریک سال نمی توانند رئیس جمهورراملاقات کنند به همین خاطرمن به رییس صاحب جمهور گفتم که این یک مصرف اضافی است زیرا کاراین افراد نسبت به مصرف شان کم است.
رییس جمهور کرزی تنها سي وزیر مشاوردرامورقومی دارد که شامل این افراد هستند - وحید الله سباوون، شهزاده مسعود، محمدعلم راسخ، محمدهاشم زارع، سید محمد امین طارق،عبدالطیف ابراهیمی، جمعه خان همدرد، گل آغا شیرزوی، امان الله حدران، آقا حسین هاشمی لولنجی، نظر محمد اسحاق زی، شجاع الملک جلاله، گجروال، محمد طاهر صافی، خادم حسین ناطقی، محمد نسیم مهدی، شیرعلم شهادتیار، توردی آخند، جنرال سید محمد حسین، شیر محمد آخند زاده، عبدالستار ملاخیل، سلیمان یاری، محمد صدیق عزیز، ضامن علی بهسودی، نوروزعلی اعتمادی، رحمت الله راشیدی، محمد یعقوب شمس، سید شاه ناصر نادری، محمد اکبراکبر، محمد هاشم صالحی ومحمد یوسف واعظی می شود.مولوی محمد جوره طاهری، محمد عثمان سالک زاده، علی جان زاهدی، عنایت الله بلیغ ومولوی محی الدین بلوچ وزیران مشاور رییس جمهور درامور دینی هستند.همچنان محمد عارف نورزی، محمد معصوم ستانکزی، تاج محمد ایوبی، غلام مصطفی جواد، شیرمحمد اعتباری، جنرال سهیلا صدیق، محمد انورجگدلک، محمد یاسین عثمانی، ذکیم شاه خان، محمد اشرف رسولی، عبدالعزیزاحمد، نورالله دلاوری و عبدالرحمان اشرف ازجمله وزیران مشاور رئیس جمهور درسایر بخش معرفی شده اند.شماری ازاین وزیر مشاوران اعتراف کرده اند که در یک سال قادر به ملاقات با رییس جمهور نیستند.محمد یوسف واعظی وزیر مشاور درامور قومی می گوید که به عنوان مشاوررئیس جمهور در خصوص مسایل دینی که برایم سپرده شده است، درسال حتی یک بار ایشان (حامد کرزی) را دیده نمی توانم. همچنان سید محمد امین طارق ازوزیر مشاوران رییس جمهور: ما رئیس صاحب جمهور را به ارتباط اینکه مشوره ای به ایشان بدهیم ملاقات نکردیم.  شهزاد مسعود وزیرمشاور دیگر رییس جمهور درامور قومی نیز می گوید که او تنها رییس جمهوررا دردعوت هایی که به افتخار تیم کرکت کشور گرفته شده ملاقات کرده است.دراین میان، مشاوروزیرانی نیزوجود دارند که حتی پس ازمقرری شان دراین پست نتوانسته اند کرزی را ملاقات کنند.محمد یعقوب شمس یکی ازشش وزیرمشاوریست که دریک ساختمان اجاره یی اداره امور درکارته سه دفتر دارد.این ساختمان ماهانه ششهزاروپنجصد صد دالربه کرایه گرفته شده است.شمس می گوید: سه ماه است که دراین پست مقررشده ام اما دراین سه ماه تا حال رئیس صاحب جمهور را ندیدم؛ چون ما هم تقاضای ملاقات نکردیم و رییس صاحب جمهورهم تقاضایی نکردند که با هم دیداری داشته باشیم. وزرای مشاور، ماهانه تا پنج هزار دالرامریکایی (معاش)  می گیرند. مصرف سالانه مشاوران ریاست جمهوری به چهار میلیون و دو صد هزار دالرامریکایی می رسد.  موتر، دو محافظ، سه کارمند خدماتی و مصارف روزانه ازجمله امتیازاتی دیگری است که همه ی مشاوران ریاست جمهوری دریافت می کنند. حداقل به پنج تن ازوزرای مشاور رئیس جمهور، درشیرپور کابل نیز خانه داده شده است. ازسوی دیگرساختمان های برای برخی ازمشاوروزیران درشش درک کابل ازسوی اداره امور ماهانه دوازده هزار دالر امریکایی به کرایه گرفته شده است.وزیران مشاوررئیس جمهورازاحزاب وگروه های مختلف معرفی شده اند. بیشترین وزیرمشاوران ازاعضای حزب اسلامی، احزاب وحدت به رهبری کریم خلیلی وحاجی محمد محقق وحزب  جمعیت اسلامی هستند. تردید های زیادی در رابطه به نحوه گزینش این مشاوران وجود دارد. مولوی عنایت الله بلیغ خطیب مسجد پل خشتی که به به صفت وزیر مشاورتعین شده می گوید که علت این مقرری را نمی داند. خودشان (حامد کرزی) لطف کردند دردورسابق مرا به حیث وزیر حج واوقاف معرفی کردند، البته برخی ازبزرگان دینی نیزاین موضوع را پیشنهاد کرده بودند، یک تعامل رئیس صاحب جمهور دارد که در قسمت سرنوشت کسانی که نتوانند رای به دست آورند، اخلاقا تصمیمی می گیرد، شاید در قسمت من نیز این تصمیم اخلاقی (وزیرمشاور) را گرفته باشد.  برخيازوزیران مشاور رییس جمهور ازسوی سران جهادی واحزاب مختلف به عنوان نماینده به رییس جمهور کرزی معرفی شده اند.محمد یوسف واعظی گفت: من با رییس صاحب جمهور شناختی نداشتم چون من به عنوان رییس مرکزی حزب وحدت در کابل کار می کرده و می کنم، بنده حقیر را استاد خلیلی به رئیس صاحب جمهور به عنوان نماینده حزب وحدت معرفی کردند.  برخی از وزیر مشاوران رئیس جمهور افرادی هستند که قبلاً در پست های مهم دولتی کارکردند.
محمد امین طارق والی پشین ولایت بدخشان نیزبه این باوراست که تقرراو دراین پست (وزیر مشاور) رابطه به وظیفه قبلی اش دارد. مرا به صفت مشاوروزارت داخله مقرر کردند اما بنا برملاحظاتی که وجود داشت من به آنجا نرفتم، بالاخره جناب رئیس صاحب جمهورامرکرد که به صفت مشاورخود شان کارکنم. درمیان صدوده مشاور ریاست جمهوری، جنرال سهیلا صدیق تنها زنی است که به صفت وزیرمشاوردرامور صحی کار می کند.یافته این تحقیق نشان می دهد که رئیس جمهور کرزی هیچ مشاوری درامور زنان ندارد.رئیس جمهور کرزی با داشتن صدوده مشاوربیشترین رقم مشاوران را درمیان روسای جمهور جهان دارد.امام علی رحمان رئیس جمهورتاجیکستان شش مشاور دارد.
محمود احمدی نژاد رییس جمهور ایران سي پنج مشاوروآصف علی زرداری رییس جمهور پاکستان پنج مشاور دارد.کاندیس راندوکس تحلیلگرارشد گروه بین المللی بحران که ازسال های زیادی به این سو درافغانستان و کشور های منطقه کار کرده، می گوید که کرزی به گونه نادرست با گزینش این مشاوران می خواهد مشارکت سیاسی را به وجود آورد. کرزی موقف مشاوریت را به اعضای برخی ازفامیل های قدرتمند، بزرگان قومی ورهبران سیاسی به گونه تحفه، هدیه داده وفکرمی کند که به این کارمی تواند مشارکت سیاسی را به وجود آورد.  راندوکس اظهار تاسف کرده و می گوید که این افراد بیکاردردفاترشان نشسته اند، هزاران دالر معاش می گیرند و در عین زمان با هم دشمنی و رقابت نیز می کنند. اوازترکیب قومی این مشاوران نیزانتقاد کرده گفته است- این بحث درنزد رییس جمهور مطرح است که وزیرمشاوران او به چی شمار پشتون، تاجیک، هزاره و ازبک باشند. پارلمان درعقرب سال سيزده هشتاد پنج درقانون تشکیلات اساسی دولت، شمارمشاوران حکومت رانوتن تصویب کرده است. با این حال، مواد شامل در قانون تشکیلات اساسی دولت، از سوی رئیس جمهور نادیده گرفته شده است.قانون معاش و مصارف مقامات بلند رتبه دولت درچهارفصل ونوزده ماده، به مجلس فرستاده شده بود که مجلس این قانون را درچهار فصل و چهارده ماده تصویب کرد. دراین قانون برای معاونان رییس جمهور ماهانه دوصدوهفتاد شش هزار و دوصدوپنجاه  افغانی، برای رییسان هردومجلس شورای ملی دوصدوبيست هفت هزاروپنجصد افغانی و برای اعضای شورای ملی يکصدونودپنج هزارافغانی معاش تعیین شده است ودرطرح قانون تنظیم معاش های مقام های عالی رتبه دولتی، در مورد معاش هشتاد پنج مقام دولتی تذکر داده شده است. براساس این قانون رییس جمهور می تواند ازاین حقوق در دوران خدمت وپس ازخدمت استفاده نماید و رییس ستره محکمه نیزمی تواند ازمعاش وامتیازات فوق به صورت مادام العمر بهره مند گردد. این درحالی است که کارمندان پایین رتبه دولتی کمترازپنج هزار افغانی معاش دریافت می کنند و درآمد ماهوار بسیاری ازمردم افغانستان به سه هزار افغانی هم نمی رسد.درطرح حکومت برای معاش وامتیازات رییس جمهور، سه میلیون و پنجصد هزار افغانی پیشنهاد شده بود، اما کمیسیون مربوطه این ماده را تعدیل کرده و آن را تا مرزنوصد هزارافغانی کاهش داد. با این حال، اعضای مجلس، تنها معاش در دوره خدمت رییس جمهور را تصویب کرد و بحث امتیازات او در دوره بعد ازخدمت به کمیسیون مشترک واگذار شد. نمایندگان مخالف این قانون می گویند که معاش در نظر گرفته شده برای رییس جمهور مخالف قانون اساسی است، مصارف رییس جمهورازبودجه دولت پرداخت می شود.
در زمان رییس جمهورکرزی قیمت یک دانه تخم مرغ درارگ شانزده افغانی بوده وسهمیه هرکارمند ارگ درروز هشت تخم مرغ تعیین شده بود ومحاسبات انجام شده نشان می دهد که روزانه هشت هزارتخم مرغ ازادرس ارگ خریداری می گردید. با درنظرداشت این محاسبات، قیمت مجموعی آن مبلغ یک صدوبیست هشت هزار افغانی درروز می شود....
افشای برخی از حقایق تلخ به خصوص قیمت تخم مرغ در باریان ارگ نشین نشان می دهد که دزدی خاموش و یا هم غارت ملموس درارگ جریان داشته وخدا می داند که دراین چند سال متولیان طرح دزدی چه مقدارپول را از این مجرا در بانک ها ذخیره کرده باشند. درکنار این به مقدارچندین کیلوعسل هم برای صرف صبحانه درکنار تخم مرغ ها خریداری می شده که هنوزمقدار ومبلغ تخصیص داده شده به آن بدست نیامده است.
همچنان یک روزنامه بریتانیایی گزارش داده بود که اقامت هرعضوهیئت همراه رئیس جمهور کرزی درسفر اخیرش به لندن حدود یازده هزاردالرآمریکایی هزینه برداشته است. رئیس جمهور کرزی را دراین سفر یک هئیت چهل نفری همراهی می کرده که دریکی از گرانبها ترین ومجلل ترین هوتل لندن اقامت گزیده بوده اند. حکومت بریتانیا تنها مصرف ده تن از هیئت همراه پرداخته است. آگاهان می گویند که مصرف بیش ازحد رئیس جمهور کرزی درسفرهای خارجی در حالی که افغانستان یکی ازفقیرترین کشورهای جهان محسوب می شود، برای مردم غیر قابل قبول وضربه مهلک به اقتصاد کشوراست. روزنامه دیلی میل بریتانیا نوشته است که کرزی با هیئت همراه اش درسفر اخیرش به این کشور، دریکی ازهوتل های تاریخی ومجلل لندن اقامت گزیده بودند که مصرف هرعضو هیئت همراه رئیس جمهور کرزی در بیست و چهارساعت بالغ برهفت هزارپوند و یاهم یازده هزار دالر امریکایی بوده است. آگاهان می گویند که اقامت رئیس جمهور کرزی درمجلل ترین هوتل ها درسفرهای خارجی، خود نشاندهنده تجمل گرایی وعدم دلسوزی مقامات بلندپایه حکومتی در کشور است. مصارف بیش ازحد کرزی درسفرهای خارجی، باعث از بین رفتن اعتماد جامعه جهانی در مصرف پول های کمک شده به افغانستان می گردد و ممکن بعد ازین کشورهای کمک کننده به افغانستان میزان کمک های مالی اش راپایین بیاورند. افغانستان یک کشورفقیراست که ومصرف بیش ازحد کرزی درسفرهای خارجی برای مردم غیر قابل قبول است. کرزی همزمان با این سفرفرمانی را در مورد کاهش مصارف ادارات دولتی صادرنمود و به ادارات دولتی دستور داد که از مصارف غیرضروری خود داری نموده و در زمینه مصرف سرمایه مردم افغانستان صرفه جویی کنند. همچنین قابل یاد اوری است که روزنامه دیلی میل بریتانیا مصارف مقامات پاکستانی را درلندن حدود دوصدهفتاد پوند دربیست چهار ساعت خوانده و این تفاوت فاحش درمصرف مقامات افغانی و پاکستانی را،ضربه محکم براینده اقتصادی و سیاسی کشور می دانند.
همجنان رییس دولت ، بدون درنظرداشت مسایل قانونی، برای سفرهای خارجي برخی اعضای مجلس نمایندگان، مقدار پولی را به عنوان «مصارف جانبی و جیب خرچ» در نظر مي گيرند. تنهادرسفری دوتن اعضای مجلس برای شرکت درکنفرانس بهاری پارلمان ناتو ، معاون دوم مجلس نمایندگان به ریاست  جمهوری پیشنهاد کرد که برای این افراد «جیب خرچ» داده شود. ریاست جمهوری برعلاوه جیب خرچ، مبلغ چهارصد و پنجاه هزار افغانی را به عنوان مصارف جانبی امضا و تایید کرده است. شواهد نشان می دهد که قبلا نیز برای شرکت در کنفرانس ناتو، مبلغ هجده هزاردالر به عنوان جیب خرچ و مصارف جانبی به افراد شرکت کننده داده شده است.این در حالی است كه نمایندگانی که برای شرکت به بیرون ازکشور دعوت می شوند، تمام مصارف شان از سوی کشور میزبان تامین می گردد. اين انتقادها درحالي صورت مي گيرد كه برخي نمايندگان ولسي جرگه نيز آن را تاييد مي كنند. با آن که حكومت تاکنون چند اداره را مسوول جلوگیری ازفساد اداری کرده است، اما زمانی که حکمی با امضاي رییس جمهور برخلاف قانون برای پرداخت مبلغی صادرشود، در این صورت هیچ گونه انتظاری برای کاهش فساد اداری دراین کشور وجود نخواهد داشت.
روزنامه آمریکایی نیویارک ‌تایمزدریک گزارش، عمر داوود زی ، رییس دفترکرزی را به دریافت پول نقد ازسفیر ایران در کابل متهم کرد. داوود زی این پول را در داخل طیاره حامل کرزی درجریان سفری به ایران درماه اگست سال گذشته میلادی گرفته است.اما کرزی، درواکنش به گزارش روزنامه آمریکایی نیویارک ‌تایمز گفت: رییس دفتر او، از نماینده ایران پول نقد دریافت کرده، اما این پول، به طور رسمی و ازمجرای قانونی داده می‌شود. پس از آنکه روزنامهٔ نیوریاک تایمز، بسته های دالری ارسالی از سوی (سی آی ای) به دفترشورای امنیت ملی را افشا کرد، روز نامهٔ گاردین بسته های دالری سازمان استخباراتی بریتانیا به مقامات کشوررا نیز افشا کرد. گاردین گفته است که هرچند بسته های پولی سازمان استخباراتی بریتانیا کمتراز سی آی ای بوده است، اما گفته شده که این بسته ها به طورمستمر و منظم به ارگ ریاست جمهوری می رسیده است. این روزنامه نوشته است- ادارهٔ استخبارات انگلستان (MI6) هم به طورمنظم یک مقدارپول نقد را به دفتر ریاست جمهوری افغانستان تسلیم داده است وهدف آن نفوذ و دسترسی به رییس جمهورکرزی و حلقات بلند پایهٔ دوروپیش اومی باشد. درهمین حال میرمحمد صدیق فرهنگ وزیر سابق تجارت نیز گواهی داده است که شاهد ارسال چنین بسته های پول ازسوی بریتانیا به رهبران دولت بوده است. کرزی در سفرش به فنلند، تنها کمک نقدی سازمان سی آی ای را تأیید کرده وهیچ اشارهٔ به کمک سازمان استخباراتی بریتانیا نکرد. روزنامهٔ گاردین به نقل ازمنابع آگاه در کابل افشا کرده است که ابراهیم سپین زاده، یا انجینر ابراهیم یکی از رازداران کرزی در تقسیم وتوزیع این پولها نقش داشته است.
کرزي دريک اقدام نمايشي که درروي کاغذ باقي ماند ودرنخستين فرمان خود پس از اداي سوگند به عنوان رييس جمهور ، ازمقامات دولتي نظامي وغير نظامي خواسته است تا ظرف مدت دو هفته از زمان صدور اين فرمان، داراييهاي خود واعضاي خوانده خود را به رييس جمهورگزارش دهند.  تقريباً تمام مقامات بلندپايه دولتي، شامل فرمان کرزي مي شوند که به نظرمي رسد هدف ازآن، کنترول عملکرد دولتمردان، مبارزه با فساد اداري و جلوگيري از سوءاستفاده از داراييهاي همگاني است. اعضاي کابينه، رييس واعضاي محاکم عالي ، قاضيان، لوي ثارنوال و معاونان او، وزيران مشاوردولت، سفيران درخارج کشور، روسا واعضاي کميسيونهاي مستقل، معاونان وزارتخانه ها، فرماندهان نظامي، روساي ادارات مربوط به نيروهاي مسلح، پوليس، امنيت ملي، واليان، ولسوالها و حتي روساي ادارات، مکلف به رعايت اين فرمان هستند ( اما کرزي دريخ نوشت ودرآفتاب گذاشت ) .
ماده اول فرمان رييس جمهور کرزي، مخاطبان اين فرمان را مکلف مي داند تا دربرابر عملکرد کارمندان زير دست خود، به رييس جمهوروهيات دولت پاسخگو باشند، بنابراين مقامات موظف خواهند بود تا اصل شايستگي را درهنگام استخدام کارمندان درنظر بگيرند.
درماده ديگر تاکيد شده است که عملکرد مقامات دولتي، نبايد تحت الشعاع منافع جناحي، سياسي، قومي، زباني، منطقه اي و جنسي قرار گيرد و يا جايگاه سياسي و دولتيشان، وسيله اي براي تامين اغراض شخصي يا اعمال نفوذ در کار ساير ادارات شود.  مهمترين بخش فرمان، جايي است که رييس جمهور مقامات دولتي را موظف مي کند تا ظرف دو هفته، گزارشي از داراييهاي منقول و غير منقول، فعاليتهاي تجارتي و قرضهاي خود، فرزندان و همسرشان را به رياست جمهوري ارايه کنند. رييس جمهور دريافت هديه توسط مقامات دولتي را نيز ممنوع کرده است، به جز هداياي رسمي و تشريفاتي، آنهم در صورتي که ارزش مجموعي هديه، از دوصد دالر بيشتر باشد، بايد، ضمن ثبت در دفتر رييس جمهور، به بانک مرکزي تحويل داده شود.
لزوم حفظ مصوبات و مذاکرات محرمانه کابينه و انجام سفرهاي خارجي، بعد از موافقت کتبي رييس جمهور، از ديگر مواد فرمان تازه حامد کرزي است. رييس جمهور کرزي همچنين به کميسيون اصلاحات اداري وظيفه داده است تا با همکاري وزارت عدليه، ظرف شش ماه آينده، پيشنويس آيين نامه اجرايي مقامات دولتي را به رياست جمهوري ارايه کند. مبارزه با فساد اداري و کنترول عملکرد دولتمردان و مقامات دولتي، از موارد عمده خط مشي انتخاباتي حامد کرزي ، در جريان مبارزات انتخاباتي وي بود.
اودرنخستين کنفرانس مطبوعاتي خود پس از پيروزي درانتخابات، تاکيد کرد که درجريان پنج سال آينده، ازعملکرد فرد فرد اعضا و کارمندان دولت بازخواست خواهد کرد. فرمان اخيرکرزي نشان مي دهد که اوکوتاه زماني پس از اداي سوگند به عنوان رييس جمهور، مي خواهد جديت خود درمبارزه با فساد اداري وسواستفاده ازداراييهاي همگاني را نشان دهد. باز هم جديت فرمان رييس جمهور، همانند برخي از فرمانهاي رييس دولت انتقالي، بر روي کاغذ باقي ماند.ازجانب ديگربعد از چندين بار در خواست محاكمه و مجازات عاملين نقض حقوق بشر در افغانستان از سوي سازمان هاي حقوق بشر بين المللي كساني كه ازسوي اين سازمان ها و حلقه هاي سياسي و فكري وابسته به غرب بصورت مستقيم و غير مستقيم متهم به نقض حقوق بشر معرفي مي شدند دست و پاچه شده اقدام به كاري كردند كه خود شان را مصداق آن اتهام ها قرار دادند. همه مي دانند كه هدف سازمان هاي بين المللي از ناقضان حقوق بشر در افغانستان بطور عمده رهبران و فرماندهان به اصطلاح گروه هاي جهادي سابق مي باشد. اما، آن ها خود را نه ناقضان حقوق بشر، آدم كشان بي رحم و غارتگران مردم ، بلكه پرچمداران آزادي افغانستان و خدمتگذاران مردم  قلمداد مي كنند . اعضاي ولسي جرگه كه اكثريت آن ها را رهبران و فرماندهان به اصطلاح جهادي و به تعبير غربي ها تفنگ سالاران سابق تشكيل مي دهند برا ي تبرئه ي خود شان اقدام به تصويب منشور مصالحه ي ملي نمودند كه بر مبناي آن خود را از اتهام نقض حقوق بشروقتل نفس وغارت مردم تبرئه نموده وسندي براي دفاع از خود شان تدوين كنند. اين رهبران و فرماندهان خطا كار بار ديگر بزرگترين اشتباه را مرتكب شدند ودرواقع سند محاكمه ي خود را تصويب نمودند. اين بيچارگان كه درطول عمرشان ازهرنوع معامله ومجادله براي تأمين منافع شخصي دريغ نورزيدند و حتي به دهل دموكراسي وسكولاريسم غرب بنام جمهوري اسلامي ! به رقص درآمدند و به اسلام وجهاد ستم كردند، فكر مي كردند بخاطر اين كه اسلام و جهاد را درپاي امريكا وغرب قرباني كرده ودرسايه ي توپ وتانگ نيروهاي آمريكايي و پيمان ناتو وحمايت همه جانبه ي غربي ها به زعم خود شان ازطريق دموكراتيك ! به عنوان نمايندگان مردم در پارلمان راه يافته اند مي توانند با سند سازي دراين پارلمان نمايشي به حمايت غرب و نيرو هاي خارجي اميد وار باشند و زماني كه تاريخ مصرف شان بسرمي رسد مورد مؤاخذه قرارنگيرند.
اما چنين نشد، قبل ازهمه نمايندگان سكولارشايد هم برخي مسلمانان مخالف غارتگران جهاد ها با طرح منشور مصالحه ي ملي درولسي جرگه مخالفت كرده و جلسه را ترك كردند. سپس شبكه ي جامعه ي مدني وحقوق بشركه مورد حمايت غربي ها است با آن مخالفت كرد وبعد از آن نمايندگي سازمان ملل به مخالفت با اين منشوربرخاست وسرانجام دفتر حامدكرزي مخالفت خود را با نصويب منشورمصالحه ي ملي در ولسي جرگه اعلام كرد . همه نهاد ها ي دولتي و بين المللي عفو جنايتكاران جنگي را در صلاحيت ولسي جرگه ندانستند و اين حق را متعلق به قربانيان جنايت ها در افغانستان اعلام كردند. سركردگان غارت گري وآدم كشي كه امتيازجهاد را به انحصار خود درآورده اند براي مقابله با محالفت هاي ملي و بين المللي ، اقدام به برگزاري گرد همايي درغازي استديوم كردند و حدود بيست حزب به اصطلاح جهادي در آن شركت كردند وحمايت شان را از تصويب منشورعفوغارتگران اعلام نمودند، اما اين كارهم نتيجه اي نبخشيد وسخنگوي يونيما دركابل در تاريخ بارديگربا منشور ساختگي مصالحه ي ملي مخالفت كرده و عفو جنايتكاران را مربوط به قربانيان جنگ دانست.
درواقع غارت گران جهاد براي تبرئه ي شان تلاتش مذبوحانه اي كردند كه نه تنها نتيجه نبخشيد بلكه با اين كار بطور تلويحي به گناه كار بود خود اقراركردند. اين ها اگرواقعاً مجاهد مي بودند اولاً به دهل دموكراسي وارداتي نمي رقصيدند وريش وپکول را درپاي سربازان خارجي نميرختند و ثانياً غير ازخدا ازكسي نمي ترسيدند و به دنبال سند سازي در نظام وابسته و پارلمان نمايشي و بي صلاحيت برا ي نجات خود شان بر نمي آمدند. اين غارتگران هنوزازدنيا پرستي سير نشده و تنها به فكرخود شان هستند و به تحقيراسلام و مظلوميت مردم توجهي ندارند. ازوارخطايي غارتگران كه بگذريم مخالفت سازمان ملل و سازمان هاي وابسته به غرب با مصوبه پارلمان و جلو گيري از قانوني شدن آن اين نكنه را بيشترازپيش روشن مي سازد كه نظام سياسي افغانستان نظام دست نشانده و وابسته است و تصميم هاي آن هيچ ارزشي ندارد و تصميم گيرنده ي اصلي خارجيها هستند. بهره : گزارش صادق مليارومنابع خبري .
 
 
 
 
 
 This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com