ariana

ariana

Sunday, February 1, 2015

تعریف یا شناساندن واژه مجاهد ویا مجاهدین

پولاد
نویسندگان و خوانندگان گرامی ، شما بسا نبشته هارا مثل من ازین سایت پربار و دیگر سایتهای انترنتی وطندوست نوشته و خوانده اید. اما فکر میکنم دست اندر کاران سیاسی موجود کشور یا آنرا هیچ نخوانده اند ویا خوانده اند نفهمیده اند و یا مانند غذا های چرب و لذیذ زود هضم شده و زود تر تن خورنده و خواننده خود را ترک نموده است

 
 
 
 
 بنا بران من این بار غذای مزه دار با مرچ ، مساله و چتنی برایشان فراهم کرده ام تا حین خدا ...حافظی نشانی خود رابگذارند که فراموش شان نشود.

این واژه امروز تجارتی شده است. وقتی شی یا پدیده ای تجارتی شود سیاست مداران تجارت پیشه را گرمی بازار میدهد. حتی تا اندازه ای دیده درا میشوند که شرارت های جاهلانه خود را فراموش و انگشت اتهام شرارت را به نقاط دیگر جهان دراز میکنند. بیاد بیاورید مگر د. بوش شرور خود این کار را نکرد؟ اروپائیان و امریکائیان که هردو از یک قماش اند مگر از سیصد حتی تا چهارصد سال قاره های افریقا، امریکا ، آسیا وآسترالیا را تاراج و به بردگی نکشاندند؟ این که شرارت نیست پس چیست؟ انگلیسها، هالندیها، بلجیمیها و ایطالیائیها چندین قرن ملیونها افریقائی را با شرارت بی شرمانه ای دزدیدند و برای انگلیسهای نو به دوران رسیده که امروز خود را کشور اتازونی و یاایالا ت متحده امریکا(1) میدانند نفروختند؟ اگرباورندارید درسایتهای بی بی سی (2) به زبانهای گوناگونش سری بزنید و بدانید که به زبان گویای خود چه میگویند؟ من یک شمه ای ازین را بشما می نو یسم:

افریقائیان ازمیراث خواران کشورهای دزد انسان خواست که اگر جبران خساره کرده نمیتوانید و یا نمیخواهید بکنید کم ازکم از ما یک معذرت خواهی بده کار هستید. این گردن فرازان شرور ازهمین معذرت خواهی ساده هم طفره رفتند بجز بلجیم که این معذرت خواهی را با کمال صداقت انجام داد. اگر از سوختاندن پاتریس لوممبای فقید(3)دراسید سلفیک (4)که توسط بلجیمیهای یک نسل قبل انجام شده و داگ همرشولد(5) کثیف هم شاهد این صحنه بوده است معذرت خواهی قبل ازرسوائی کند، این کشورنشان میدهد که به فرهنگ بالای انسانی ومردم سالاری رسییده است. اگر نکند برادر شغال باقی میماند. به پاس همین خیانت کشورهای شرور بود که کشور شوروی وقت بنای یاد گاری اکادمی علمی ای را بنام پاتریس لوممبا بنا نهاد که تا امروز هزاران بلکه ملیون فردعالم وهنرمند به جامعه بشری تحویل داده است. افسوس که خود این کشوردر شوره زارخود خواهی های جهانی از مرام اصلی خود منحرف و خود نمک شد.

یک مطلب دیگر نیز قابل یاداوریست: بحکم اینکه چو گفتی دلیلش بیار، من خیانت کشورهای ارو پائی را به این مختصربرای شما مینویسم، شاید بسیاری ازشما خوانندگان عزیزاینرا بدانید اما بسیار اند که نمیدانند. قاره کنونی آسترالیا و شمال امریکا طوریکه امروز شما آنرا میشناسید نبودند. مکتشفین هسپانوی و پرتگالی با آرزو، آز و دریافتی که داشتند موفق شدند که قاره ها را کشف و آنرا به جهانیان معرفی نمایند مانند هر جستجو گردیگری که با کشفیات خود جهان آزخود را دگر گون کردند یا میکنند، اما دانشمندان این دسته همه را برای انسان و جامعه انسانی کردند، به مجرد رسیدن آن بدست تجاران و سرمایه شوران، دست آورد های علمی به بازار خرید وفروش برای آنها کاخها و عیاشیها را مهیا ساخت اما اکثر مکتشفین آن با گمنامی و گرسنگی مردند یا کشته شدند. درمورد مکتشفین کره زمین همین امر صادق است. ما چراامریکای جنوبی و وسطی را کشورهای لاتین میگوئیم؟ برای اینکه آنها اکثرا" بومی همان قاره اما با زبان اسپانوی و پرتگالی صحبت می کنند. این دوزبان ریشه لاتین دارد. درحالیکه دیگر زبانهای اروپائی انگلوساکسون، خرمن یا جرمن و یا آرین و سلاو هستند. من زبان شناس نیستم و درمورد تاریخ زبانها نیز مانند دیگر رشته های علمی بسیار کم میدانم. اگر خوانندگان گرامی در توضیحاتم مغایرت می بینند دران مورد بنویسند تا من وامثال من درست تربیاموزیم. اگرنمی نویسند میتوانند در ایمیلم مرا درجریان اشتباهاتم بگذارند. درپایان این نوشته ایمیلم را درج میکنم. بعد از اینکه زمین ما را تیرا اوسترالوس (6) واسکو دگاما، (7) ماجیلان،(8) کرستوفر کولون(9) برتولومیو(10) و دیگران کشف نمودند با اینکه خود اینها مردمان دریا نورد و تجارت پیشه بوده و برای کارهای تجارتی خود به این جهانکشائی ها دست زدند. اما بودند فلاسفه و علمائی که تو ضیحات علمی این رشته را به اختیار جستجو گران انسانی قرار دادند که یکی دو از جمله ابوالریحان البیرونی ، گالیله ،(11) کوپرنیکوس پولندی(12) و دیگران بودند که این راه ها را هموار کردند. اما تجارت پیشگان پر آز ازان برای گرد آوری سرمایه شخصی خود استفاده و از هیچ نوع دست درازی، آزار ، اذیت ، ظلم و ستم دریغ نکردند. همین اروپائیان بود که مردمان بومی قاره امریکا را قتل عام و مبارز دلیر آن جرینیمو(13) را ازبین بردند و امروز با توهین عملیات خود ساخته گرفتاری و کشتن نمادین اسامه بن لادن این جاسوس خود شانرا به همان نام مسمی کردند. زمین های زراعی بومیها را برای خود قروغ و زندگی نوی برای خود ساختند بویژه در شمال امریکا همین انگلیسها همه سرخ پوستان را کشتند و سرزمین آنها را بنامهای خود جا زد ند که امروز همان انگلیسها و فرانسویهای دیروزی امریکائیان و کانادیان اند که بنام های ایالات متحده امریکا و کانادا نامیده میشوند. همچنان در آسترالیا که قاره بی نامی بود اما بومی های آنرا کشتند و به زور بازوی افغانان زحمتکش و دیگر کشورهای تحت تسلط شان آنرا آباد نام آنرا بنام دریا نورد ایطالیوی (14) تیرا آستریالیوس نهاده و دران باداری میکنند. جریان افغانان بارکش که خود شان و شتران شانرا برای آبادی سرزمینی که بومی های آنرا از بین برده بودند اجیر و با و جود زحمات زیاد این دلیر مردان در پایان نصیب شان کشته شدن و با فامیل خود دفن شدن را به د ست آوردند. تا آنکه امروز همان انگلیسها تحت سر پرستی ملکه بریطانیا کشور آسترالیا را تشکیل دادند و تا امروز به همان نام ملکه بریتانیا هزاران مهاجر را در آب غرق کنند. در هندوستان نیز به همین شیوه دست یازیدند اما نسبت تراکم نفوس در هند و تمدن دیرینه آن نتوانستند موفق شوند.

برمیگردیم به اصل عنوان مجاهد و مجاهدین: امروز هم همین دسیسه کاران و دشمنان بشریت که خود مدعی دفاع از حقوق انسان بر خود نهاده اند در تشکل این گروه های تروریستی بنام مجاهد و طالب دست دارند. با اینکه همین نام جهاد بود که برای سه صد سال مردان زحمکتش وزراعت پیشه خراسان زمین را کشتند و ازان کله منارها ساختند مانند مجاهد امام قطیبه(15) که تا امروز با وجود کشتنها وظلم هایش (مردان وطن ما را بکشت و زنان را به کنیزی اعراب بی همه چیز بدوی و دور از تمدن و انسانیت برای نسل گیری فرستاد.) اینها وهمین مجاهد نامان بودند که اطفال زنان و مردان وطن ما را مغز شوئی کردند. با همین مغزشوئی است که تاامروزمردان و زنان وطن ما، دران قبرکه یک فاسد بی همه چیز جا گرفته بند می بندند و ازان مشکل کار خود را میخواهند.

امروز همین نام وسیله بی چون و چرای سیاست مداران تجارت پیشه و دزد شده است. با هزاران فتنه، رزالت و پستی آنانرا تربیه و در بین مردم مغز شوئی شده ما میفرستند تا خود کام دل حاصل نمایند و توسط خود مردم، خود مردم را بکشند تا نسل ها ی بومی از بین بروند و جایشان را بازهم همین اروپائیان بگیرند. این پروسه اگرتدبیری برای آن سنجیده نشود تا سرحد بکام دل رسیدن کشور های زورگو دوام خواهد داشت. ناگفته نماند تعریفی که اعراب از کلمه مجاهد به خورد مردم داده اند در نیمه زورگوئیهای عربی و غربی یعنی در سالهای
۷۰۰ تا ۱۰۰۰هجری شمسی که برابر است با ۱۳۲۰تا ۱۰۶۲۱میلادی این نام روی بهترین فرزندان کشورهای آریانا نام، خراسان و افغانستان به کار رفته است که این ناشی از اثرات همان مغزشوئیها بوده است. اینرا به این نسبت تذکر دادم که فرزندان صدیق وطن نباید در زیر کثافت کاریهای این گماشته گان جهان سرمایه قرار گیرند. زیرا آنها واقعن مردان صاف و صادقی بودند که برای مردم خود میرزمیدند.

در شریعت اسلامی حکمی وجود دارد که هر گاه شخصی را که لواطت میکند شنا سائی کنید، جرم آن اینست که زیر دیوار خوابانده شده و دیوار به رویش انداخته شود تا زنده به گور گردد. اگر واقعن این هلمندی ها و قنداریها مسلمان اند پس چرا تا هنوز در آنجاها دیوارها و خانه ها وجود دارد زیرا با آن تعداد لوطی ای که دران سرزمین ها است و شریعت هم آله دست شان است، نباید دیواری باقیمانده باشد. مثل مردم ماست که فاسدین خود فحشا میکنند و عاید آنرا مسجد آباد میکنند. درحالیکه گلبدین حکمتغار اول تا توانست فحشا کرد که از سبب همین فحشا از لیسه حربی اخراج گردید و من که در شهر امام که به صاحب نمی ارزد شاهد بسا فحشای این دون همت بوده ام بازهم اینقدر دم از شریعت زدن چیست؟ این سیاست است یا گل مالیدن روی بدرفت دریده بدن؟ یا اینکه روی کلدار و دالر اینقدر نازک است که میتوان در یک عمر کوتاه بشری هم چنین بود و هم چنان؟

به این اساس من تعریف جدیدی را که در مورد کلمه مجاهد پیدا کرده ام درین نوشته به ملاحظه شما میرسانم. شاید با من موافق نباشید اما دل تان، مغزتان، تفکر و اندیشه انسانی تان بشما این حق را میدهد که چنان مفسدین را پیشوا لقب دهید؟

تعریف مجاهد به شیوه قندهاری : این تعریف به صا حبنظران، و انسان دوستان آن خطه بر نمیگردد. زیرا این تعریف به عاملین اینکار بر میگردد نه به ساکنین منطقه.

مجاهد عبارت از آن کسیست که ..... درد دارد و دستش میخارد.

تعریف مجاهد به شیوه گلبدینی: مجاهد عبارت ازان کسیست که در مدرسه، مکتب و جویچه ها خوابیده باشد اما درکوه ها غُربزند، راکت پرانی کند و انسانهای بیگناه را با راکت پرانی و انتحاری ازبین ببرد و در عین حال عاشق جاسوسی، دالر، کلدار و ایرو باشد، و چون سگ تازی برای تازیان(اعراب) خلطه کشال دُم شور دهد.

نقل قولی از سعدی شیرین سخن، با اینکه این مطلب را در کلیات سعدی طبع ایران خوانده ام، چون ایرانیها همه چیز را در شیعه و سنی خلاصه میکنند ممکن با این شخصیت افترا بزنند، اما تعریف حضرت سعدی از بازرگان، نوکر و دخترش نشان میدهد که واقعن بذله های شیرینی را بعضی وقتها بکار میبرده است. با اینکه سعدی شیرین سخن از ایران بود اما ایرانیها اورا به نظر سنی ارج و بهای کمتری میدهند.

سگ را پرسیدند که چرا جف میزنی؟ گفت: برای اینکه آدمی بترسد، گفتند پس چرا تیز میدهی؟ گفت برای اینکه خودم میترسم، باز پرسیدند پس چرا دنباله میجنبانی؟ گفت: برای اینکه میانجی میطلبم.

من یقین دارم که اگر درین زمان اختراعی که ممکن بعدها بوقوع بپیوندد ظاهر میشد و جهان زنده با جهان مرده تماس میگرفت اولین سخن سعدی بزرگ مرد سخن را میشنیدید که کلمه سگ را دور کنید و به عوضش گلبدالدین ویا (گل بی دین) را بنویسید، زیرا پَست تر ازسگ هم من دربین انسانها پیدا کردم.

تعریف مجاهد ازدیدگاه عبدالله عبدالله، لطیف پدرام، قانونی و دیگر یاران صف شان:

مجاهد یعنی وطن فروش: زیرا خدمت شان اینست که نیم وطن را بفروشند و نیم دیگرش را در گرو ایران، ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان و چین گذاشته و از سود آن عبا وقبای لکس برای خود تهیه کنند. شما خوابید یا بیدار؟ اگر اصل تمامیت ارضی ما که یک اصل شناخته شده بین المللی است خدشه دار شود نه شما میمانید و نه کَرَک تان. وزیر خارجه ای که تا این سرحد از اصل تعهدات بین المللی نا آگاه است عزلش مایه افتخار کرزی باید باشد.

تعریف مجاهد از دید جناب کَر، زای:

مجاهد یعنی بواسیر، زیرا وقتی انسان را به تنگ میکند باید برادرش خطاب کنی ، اما وقتی زور گو شود باید ازقَطَرَش دور بیندازی و امریکا را هم با او یکجا. کرزای عزیز هیچ میدانی که کارهای اخیرت به تو وچپنت آینده پر افتخاری را زمینه سازی کرده است. اگر یک اشتباه کوچکی از تو درین زمینه سر زند برایت نه بودنه میماند و نه شاهین. شاهینها شاید بسیار وقت پریده باشند اما مردم به آن توجه نمیکنند منتظر تصامیم آینده تو اند. هوش دار که ماماهای ایرانی در عقب خط مرزی با خنجرهای کج و قیچی های تیز درانتظار عملیات تو اند. از سرنوشت ببرک کارمل باید پند گیری زیرا او تصمیم داشت با یک خبر ناگهانی ده دقیقه ای روسها را غافل گیر کرده و خارج شدن شانرا از وطنداران و جوامع بین الملل و خود شان تقا ضا نماید. اما به بهانه اینکه در محاصره مشا ورین ونظامیان روس است، یا اینکه هنوز موقعش نرسیده خود را فریب داد تا آنکه گرباچف آن کسی که خود ببرک کارمل در صحبت با او دریافته بود که سر آن شخص از گریبان سی آی ئی سازمان جاسوس امریکا بر آمده است. ضربه پیشگیرانه کرد و اورا توسط رفقای خودش از اعتبار ساقط کرد.

مجاهد از دید پاکستانی ها و دستگاه رزیل جاسوسی آی اس آی: مجاهد عبارت از یک تعداد پشتون های احمق و نادان است که زنهای شانرا برای کنیزی اعراب میفرستیم، خود شانرا برای کشتن هم وطنان شان و آنها به این افتخار هم میکنند. ازان هم بالاتر اینکه نام شانرا طالب(16) یعنی گدا نهاده ایم و آنها به این هم مباهات دارند.

این نوشته عامیانه من ممکن بسیار کسانیرا مکدر کند وبسیاری راهم بخنداند اما نیش تیز این نبشته به علت وطنِ در لبِ پرتگاه ماست. خوب دقت کنید ایرانی های در تبعید با اینکه دشمن خمینی وحواریون دست در قدرت شان است وقتی پای وطن شان و وطنداران شان در میان میآید بدرجه اول با همان کشوری که دران زندگی میکنند به ستیزه علمی و با فراست سیاسی ای که دارند مقابله می کنند. اما ما در هر حالتی گروپک سازی میکنیم و گروپک خود را در صدر مینشانیم و کوشش می کنیم هر آنچه غیر از خود ماست به هیچ بشماریم. باشید، گروپکهای خود را داشته باشید اما شما را به وجدان تان میسپارم تا در مورد آینده وطن اینقدر سر سری وبی مبالات نباشید.
 
 
 
 
 
 
 This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com