ariana

ariana

Wednesday, December 17, 2014

پر پروازم

فردیانا - ظریفه
نور بامهر بسته در دل تنگ
قفس دل را آزادی خواهم
سرود مهربا سیلی زمان
دل را قید با بغض نمی خواهم

 
شب سردش شده مانندمن
بار دیگر به قید برف آمده
روز های من هم خاموش سرد
شیشه چشم را روشنایی خواهم
باز کن زنجیراین قفس را
پری پرواز آزادی خواهم
صفحه آسمان بی رنگ شده
پهنه ی آسمان آبی خواهم
دل صدا داشت با آسمان سرد
طنین آوازم جادویی خواهم
ستاره هم در قیدهواست اسیر
نورش در آسمان گشته سفید
نورش کمرنگ شده از دلتنگی ها
صدای خفته را رهایی خواهم
پر من و آسمان از هم شکست
پر بری پروار آسمانی خواهم
تن خورشید هم پنهان زچشم
با صدایم نورش پنهان کرده
باز کنید قفسم میمرم
زآفتاب هم روشنایی خواهم
در دل بسته در زمین خدا
زنجیر ظلمت رهایی خواهم
قفس بسته با طبیعت من
سر جنگ وناساز گاری دارد
بار دیگر دست صبح رسید
صبح ِ از راه رسید با لبخند
پر پرواز به من هدیه داد
حال پر پرواز آزادی دارم
 
 
 
 This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.