ariana

ariana

Friday, November 14, 2014

!بلور آتشین

نوشته ؛ فردیانا – ظریفه
آری من ؛
بانو از گل خوشه های
طراوت بهارانم
با برگ های نازک تنم
در هرشاخه ام 

گل قشنگ پر رنگ بوی
جنتت را ساخته ام
------------
بیا که دست من
حریر دشت تنهایی هایت است
ترا سرسبز خواهد کرد
این لحظه ها از توست
بها هدیه مهرم به اندازه
بها قهر تو نیست
سردم مساز !
دلم را مشکن !
اگر مرا دوست داری
حریر تنم را
با سنگ ریز مشت و لگد هایت
آزرده نساز
گلرا وقتی نوازش ندهید
پژمرده میگردد
مهریک زن ازجنس نور است
در روشنایش آفتابی میشوی
--------------------
با قهر زن بازی نکن
قهر زن از طغیان آتش فشان ها
سرچشمه میگیرد
وقتی دلش شکست
طغیان بلور آتشینش
دامنه کوه غضبت را سوختانده
تا ذوب ومحو گردی !

 
 
 
 
 This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.