ariana

ariana

Sunday, November 23, 2014

اعمــار مــرکــز اســلامی وهــابی در کــابل

عــربســتان ســعودی بعــد از اعمــار صــد هــا باب مکــاتب، شــفاخــانه هــا و فــابریکــه هــا اکــنون به تعمـــیر یک مــرکــز اســلامی در افغــانســتان مــبادرت ورزید
توجه شما را به سخنرانی مولوی مجیب الرحمن انصاری یکی از بنیان گذار فرقه وهابیت در افغانستان به مناسبت افتتاح مرکز اسلامی سعودی در افغانستان جلب می کنیم
 
نور چشمی ها ، فرزندان مجاهد و طلاب جان بر کف السلام علیکم و رحمته الله و برکاة
اگر ادعا کنم که امروز از شادمانی در لباس نمیگنجم خیلی مبالغه نخواهد بود، با دیدن شما جوانان که تازه پشت لب سیاه کرده اید بیاد ایام جوانی خود افتادم که در آن روز گاران چنان کفر و ذندقه در کشور اسلامی ما حاکم بود که تنها به زبان آوردن نام وهابیت در افغانستان جرم بزرگ بشمار می رفت و متهم مانند گنهکاری از طرف مردم به چشم بد دیده می شد.
 
بنده با هزاران مشکلات وموانع و وجود خار های مغیلان بر سر راهم بالاخره به همکاری مجاهد گرانقدرجهان اسلام محترم جنرال ضیا الحق فقید تونستم نو نهال وهابیت را که از سرزمین حرمین شریفین بدستم رسیده بود از طریق پاکستان به افغانستان انتقال داده و در خاک وطن غرس نمایم ولی متاسفانه عدم مساعدت شرایط اقلیمی و زمانی مانع رشد و نموی خوب آن نهال گشته و باعث یاس و نومیدی بنده گردید.
 
ازینرو امروز افتتاح مرکز اسلامی سعودی را منحیث پایگاه مذهب وهابیت در افغانستان به فال نیک گرفته و خداوند متعال را شکر گذارم که چنین سعادت بزرگ را نصیب من و دیگر بنده های راستینش گردانید و به یقین که این اجرای همان قول خداوندیست که فرموده:
 
جا الحق و ذهق الباطل ان الباطل کان ذهو قاً
 
چونکه وهابیت در حقیقت اسلام واقعی و حقیقی است و مذاهب دیگر از تسنن حنفی ، مالکی و شافعی گرفته تا تشیع جعفری و اسمعیلی همه و همه بیراهه اند و در نتیجه محکوم به فنا و نابودی.
بزرگان مذاهب دیگر در حقیقت از روی مصلحت و منفعت و یا بزدلی و کوردلی آنقدر آب در اسلام مذاهب شان بیآمیختند که جز دوغ بی مزه ای چیزی از آن باقی نمانده.
در مقابل شعار مذهب وهابیت فقط حفظ اسلام ناب و واقعی از هر نوع تاثیرات زمانی و محیطی و حفظ قرآن از هر نوع تعبیر و تفسیر و دخالت عقل و منطق انسانی در آن است.
ما شدیداً مخالف ترویج اسلام با شیوه های مسالمت آمیز و زنانه چون تبلیغ و ارشاد بوده و فقط به نیروی شمشیر اسلام اتکا کرده و یقین کامل داریم که اسلام فقط بزور شمشیر و بازوان نیرومند مجاهدین اسلام در سراسر جهان می تواند پیاده گردد، انشاالله بزودی شاهد آن روز پر میمنت خواهیم بود.
 
درین باب توجه شما را به پارچه شعری زیبای از یک نوجوان مجاهد که به تازگی به دعوت وهابیت که در حقیقت دعوت خداوندیست لبیک گفته و در جمع برادران مجاهد پیوسته جلب میکنم !
 
ما مسلمانیم و ما را بحــــــث و جــــــــر در کاار نیست
مــــــرغ ما یک لنــــــگ دارد حاجت تکــــــرار نیست
 
دین مــــــا دین خـــــــــــداوند حکــــــیم ذولجــــــــــــلال 
دین حــــــق را حــــــاجت تفســــــیر و اســـتدلال نیست
 
مذهب مــــــا مظهــــــر شمشــــــیر و زور و قــــــلدری
می زنیم بر دهن کــــــافر گفــــــتگو در کــــــار نیست
 
رهــبر مــــــا چون شــــــبان و ما چو گوسپــــــــندان او
شــــــیر و پشــــــم ما فدایش چون و چند در کار نیست
 
در حدیث حضــــرت حق است کــــــافر همچو مــــــار
مــــــار را هیــچ چاره ای دیگر به از کشــــــتار نیست
 
یک نصیحـــت بشــــــنو از من ای برادر بعــــــد ازین
پنجــــه بکس کن به جیب و بحث و جر در کار نیست
 
با تقـــــــــديم حـــــــــــرمت
حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی
 
 
 
 
 This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.