ariana

ariana

Friday, September 26, 2014

طالب ها درغزنی کودکان وزنان را سربریده اند

مقامهای محلی ولایت غزنی می گویند که درگیری شدید از یک هفته در ولسوالی اجرستان غزنی جریان دارد و مخالفان مسلح خانه های مربوط به پولیس محلی این ولسوالی را به آتش کشیده است.
محمد علی احمدی، معاون والی غزنی با تأیید این خبر به رادیو آشنا صدای امریکا گفت " طالبان شب گذشته در قریه های محمد خیل، عزت خیل، و ازرکی، سرهای دوازده تا ١٥ نفر را که شامل زنان و اطفال می شود بریده اند".
آقای احمدی افزود که مخالفان مسلح از مناطق ناامن ولایات مختلف کشور، بر ولسوالی اجرستان هجوم آورده و قصد گرفتن این ولسوالی را دارند".
اسد الله انصافی، آمر امنیت قوماندانی امنیه ولایت غزنی می گوید که طالب  ها بعد سر بریدن حدود ١٢ فرد ملکی اجساد آنانرا نیز به آتش کشیده اند.
باشندi گان محلی در غزنی به صدای امریکا تعداد کشته شده گان را بیش از صد نفر ذکر نموده اند، اما مقامات محلی این رقم را رد میکنند.
محمد عزیز غزنوی، یکی از باشندگان مرکز ولسوالی اجرستان در تماس با صدای امریکا گفت " طالبان بیش ازصد نفر را با خود برده و ١٥ زن و ریش سفید را سر بریده اند".
باشندi گان این ولسوالی می گویند که طالبان نزدیک به ٣٠٠ خانه مسکونی، کشت و زراعت مردم و حتی خرمن های گندم باشندگان این ولسوالی را به آتش کشیده است.
ازسوی هم مقامهای محلی این ولایت از حضور افراد وابسته به گروه داعش بین این مخالفان خبر می دهند.
محمد علی احمدی معاون والی غزنی در این باره می گوید " بخشی از نیروهایکه تحت عنوان داعش در این ولایت جنگ میجنگند، خود را به ساحه جنگ در این ولسوالی رسانیده اند".
نظیف الله سلطانی، سخنگوی لوای سوم اردوی ملی در این ولایت نیز می گوید که بیرق های سیاه رنگ مربوط به گروه داعش در بالای شماری از تپه های این ولایت نصب شده است.
اما او می گوید که تا کنون راپور موثق از بخش های استخبارات و کشف شان دراین مورد دریافت نکرده است که آیا این خبر ها واقعیت دارد و یا خیر
 
 
 
 
 This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.