ariana

ariana

Wednesday, August 13, 2014

راز: روزنامۀ نیویارک تایمزمطالب نفاق افگنی را نشرمی کند

عادله راز معاون سخنگوی ریاست جمهور افغانستان، گزارش های روزنامه نیویارک تایمز را رد کرد که در آن گفته شده است، رییس جمهور کرزی حالات را متشنج ساخته و اشرف غنی احمدزی را ترغیب می کند تا بخش سیاسی طرح جان کری را قبول نکند.
عادله راز به رادیو آزادی گفت:
" این طور مطالب بی بنیاد روزنامه نیویارک تایمز خلاف اصول قبول شده ژورنالستیکی است و اهداف سیاسی دارد. "
عادله راز افزود، با آغاز پروسه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان این چندمین بار است که روزنامه نیویارک تایمز با نشر همچو مطالب می خواهد در میان افغان ها تفرقه ایجاد کند.
معاون سخنگوی ریاست جمهوری گفت، به اداره این روزنامه قبلاً نیز در مورد مطالب نفاق افگن آنها خبر داده شده است، اما آنها بار بار دست به نشر همچو مطالب می زنند، حالا باید با روزنامه نیویارک تایمز مطابق به قوانین نافذه جمهوری اسلامی افغانستان جدی برخورد شود
 
 
 
 
 This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.