ariana

ariana

Saturday, July 26, 2014

فاجعه

مظفری
ارسالی: میم آریانا ازهالند
فاجعه در هرکشوری
تعریف خودش را دارد
فاجعه برای مردم انگلیس
انداختن پوست موز است
به سوی فوتبالیست سیاهپوست


فاجعه برای مردم امریکا
شکار نمونه نادر از آبزیان دریای کارایب است
...
فاجعه در لغتنامة‌ وطن ما
اما تعریفی ندارد
کشتن یک نفر
صد نفر
و هزار نفر، فاجعه نیست
اینجا واحد اندازه گیری آدمها نفر نیست
قوم است
مذهب است
پس چه می‌توان نوشت از انفجار 170 نفر در ارگون پکتیا
از سر بریدن دوازده نفر در کتل "باغچار" و "دایکندی"
از رگبار 14 نفر در جادة "غور"
آدمها در ولایت ما فرد نیستند
آدمها در وطن ما یا
"هزاره" هستند
یا "پشتون"

This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.