ariana

ariana

Wednesday, July 23, 2014

درفش اسلام

از: بهار سعید
کی می گوید؟
"اسلام به ذات خود ندارد عیبی"
مّلا ای را می شناسم
همکوچه ی من است...
از میان هرچه کشور اسلامی
پناه آورده به کشور نامسلمانی


زیر فرمان نامسلمانان گردن خم دارد
گامی هم پا کج نمی گذارد
مرز خود را ارج گزارد
چون زیر درفش اسلام بسر نمی برد

میداند مرتد شده ام
ولی مرا گردن نمی زند
چون زیر درفش اسلام به سر نمی برد

با یک همسر ساخته
چهار زن، کنیز و صیغه نه دارد
کودکان را به عقد خود نه آرد
آیه ی 34 سوره ی "النساء" را به کار نه گمارد
ورنه "......اُضّرِبُوهُنَ" خودش را به زندان اندازد
میداند قانون جنگل را پشتوانه نسازد
چون زیر درفش اسلام به سر نمی برد

می داند تا آنجا که دلش خواسته می تواند تحریک شود
ولی تاوان سستی اش را دیگری نه پردازد
و بر زنان دست و چادر نه اندازد
چون زیر درفش اسلام به سر نمی برد

کفار را به اسلام فرا نه می خواند
زیرا اگر نپذیرند
دست و پای شان را با شمشیر جدا نه می تواند
قرآن هم به یاری اش نه می آید
چون زیر درفش اسلام به سر نمی برد

کسی با او کاری نه دارد
زیرا باور های دینی اش را بر دیگران تازیانه نه می تازد
در مسلمانی اش هم عیبی نیست
من و همه او را ارج می گزارد
او هم ارج گزاری دیگران را بجا می آرد
چون زیر درفش اسلام به سر نمی برد

کی میگوید "اسلام به ذات خود ندارد عیبی"؟

پس به جاست بگویم:
تبر را دستی به درخت زده است
دسته اش را نفرین نکنید

.This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.