ariana

ariana

Tuesday, June 17, 2014

:اســـتغفرالله او مســـلمانهـــا ببینـــید این عجـــایب کـــار شـــد

ســـبحان الله
یکروز قبل از دور دوم انتخابات افغانستان اگر قرار می بود که بهترین معجزه الهی را انتخاب میکردیم به یقین کامل که یکی از اسامی الله در قاش خربوزه یا پوست گوساله و یا شاید پیشانی کرزی را بر می گزیدیم با وجودیکه در همه اینها شک و تردیدی در اصالت این معجزات وجود دارد چونکه خداوندی که خود خالق همه زیبایی ها در جهان هستی و کاینات است چطور ممکن است که اسم خودش را با این خط هایکه بد تر از خط یک شاگرد صنف دوم  مکتب ابتدایی است بنویسد
 
ولی بهر صورت در روز انتخابات با وقوع حادثه غیر مترقبه که با عقل سلیم انسانی هرگز قابل درک و فهم نیست و فقط یکی از معجزات بزرگ الهی می تواند باشد شانس انتخاب اسامی الهی منحیث بهترین معجزه جای شان را برای این معجزه بزرگ خالی کردند.
 
محترم ضیا الحق امر خیل که در طول عمر عزیزش یک کلمه هم به زبان فارسی صحبت نکرده بود نه از روی تعصب و خصومت با زبان فارسی بلکه فقط  بعلت نا آشنایی با این زبان و ترس از رگ شدن و پوندیدن زبانش.
 
اما در روز انتخابات در هنگام دستگیری توسط پولیس به جرم ارتکاب به تقلب نیم ساعتی همچو بلبل قصر دلگشا به زبان فارسی چنان نغمه سرایی کرد که سعدی شیرازی را در گورش از حیرت به لرزه انداخت.
 
مردم با دیدن این صحنه سبحان الله و استغفر الله گویان بسوی او هجوم برده و لباس های او را تار تار کرده و هر یکی یک تار آن را به عنوان تبرک به سر و صورت شان مالیده و با خود بردند اما در اخیر که بجز یک نیکر سبز رنگ چیزی برای او باقی نماند مردم متوجه شدند که این نیکر سبز رنگ در حقیقت بیرق پاکستان بود.
 
با تقــــــــــــديم حـــــــــــرمت
حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی
 
 
 
 
 
 
 This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.